Knižnica pre mládež mesta Košice získala titul „Knižnica roka“

Knižnica pre mládež mesta Košice získala titul „Knižnica roka“

Výnimočné výsledky pri realizácii odborných činností a poskytovaní služieb vyniesli Knižnici pre mládež mesta Košice titul Knižnica roka 2021. Zástupcovia knižnice si po ocenenie vycestovali do Bratislavy, kde si ho slávnostne prevzali z rúk ministerky kultúry.

Knižnica pre mládež mesta Košice sa úspešne uchádzala o titul Knižnica roka 2021 v kategórii Výnimočný prínos inštitúcií v oblasti kultúrneho dedičstva alebo kultúrno-osvetovej činnosti.

Podaním žiadosti reflektovala knižnica na výzvu Ministerstva kultúry SR na predkladanie návrhov na udelenie Ceny ministerky kultúry SR za prínos v oblasti podpory detského čítania, inovovania knižničných priestorov a publikovania. Pri hodnotení žiadostí ministerstvo berie do úvahy nielen kvalitu poskytovaných knižnično-informačných služieb a prínos knižnice pre celoživotné vzdelávanie v kalendárnom roku, ale aj inovačný prínos realizovaných podujatí pre miestny rozvoj s ich presahom na región, či celé Slovensko. Dôležitá je tiež spolupráca s orgánmi územnej samosprávy a inými organizáciami.

Ako uviedla riaditeľka knižnice Kamila Prextová, knižnica sa o ocenenie uchádzala viacerými aktivitami. Cez projekt Rozmanitosť ľudskosti predstavili neformálne komunitné vzdelávanie, s ukážkami foriem a dosahu terapie čítania s asistenciou psíka.
Projekt Napíš list – Poteš srdce bol určený na spájanie generácií a potreby vyvolať u mladých povedomie o spolupatričnosti a úcty k staršej generácii.
Nové bývanie s novým čítaním (Housing First) bol o spolupráci s Nadáciou DEDO, ktorá sa už 23 rokov stará o rodiny, ktoré sa ocitli v ťažkých životných situáciách.
Hudobno-literárny Poetry Jam je komunitným projektom knižnice. Jeho cieľom je sprostredkovať stretnutia milovníkov poézie a hudby v každej forme, ktoré majú navnadiť mladú generáciu pre objavenie prednášanej a spievanej poézie.
Kreatívny refresh bola zase séria bezplatných workshopov, ktorých vedenia sa ujali mladé ambasádorky knižnice.
Knižnica nezabúda ani na rôzne formy vzdelávania. Akadémia moderného knihovníka je neformálny vzdelávací webinár určený najmä zamestnancom knižníc po celom Slovensku. Takto, cez odborné príspevky lektorov, ponúka najnovšie trendy knihovníckeho sveta. Knižnica sa nezabúda starať i o skvalitňovanie knižného fondu v slovenskom jazyku a rovnako v jazykoch národnostných menšín.

(LS)

Foto: KMMK

Odporúčame

TOP články