Mesto v rozpočte plánuje viaceré investície

Mesto v rozpočte plánuje viaceré investície

Mesto Košice zverejnilo na svojich webových stránkach návrh Programového rozpočtu mesta na roky 2022 – 2024. Východiskom pre jeho spracovanie bol Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022–2027 a Akčný plán rozvoja mesta Košice 2022-2024 rešpektujúci finančné možnosti mesta. Rozpočet predkladá na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva primátor Jaroslav Polaček (nezávislý), mestskí poslanci o ňom budú rokovať na svojom zasadnutí 16. decembra.  

Celkové príjmy navrhovaného budúcoročného rozpočtu predstavujú 265,08 milióna eur, jeho výdavková časť 263,98 milióna eur. Z prebytku vo výške 1,1 milióna eur, predstavuje milión eur poplatok za rozvoj, ktorý je účelovo určený na prerozdelenie medzi mesto a mestské časti v nasledujúcich rokoch.  

Aj tentoraz tvorí najväčšiu výdavkovú položku rozpočtu školstvo. Investície do oblasti vzdelávania prevyšujú 96,5 milióna eur, čo je takmer 37 percent celého rozpočtu. V poradí ďalšou najväčšou položkou bude doprava, kam pôjde takmer 54,1 milióna eur, čo predstavuje medziročný nárast vyše 37,5 percenta. Takmer polovicu z tejto sumy vo výške 25,5 milióna eur pôjde do DPMK, ktoré ich využije na prevádzku MHD a niektoré investície.  

Mestské časti si rozdelia vyše 14 miliónov eur

V plánovanom rozpočte je vyčlenených historicky najviac peňazí pre mestské časti, ktoré si celkovo rozdelia takmer 14,23 milióna eur. Okrem podielových daní a daní za psa vo výške 12,77 milióna eur dostanú aj účelové transfery v celkovej výške 1,28 milióna eur na verejnoprospešné služby a svoje rozvojové projekty.  

Mestské časti dostanú aj kompenzáciu za výpadok príjmov mestských častí z hazardných hier, ktorý by mal byť v nasledujúcom roku v celkovej výške 185 000 eur. V nasledujúcom období táto kompenzácia vzrastie každý o rok o rovnakú sumu a v roku 2026 bude predstavovať 925 000 eur.  

V medziročnom porovnaní o 13 percent peňazí navyše a to takmer 13,54 milióna eur pôjde do rozpočtovej kapitoly Sociálne mesto. Suma vo výške 3,4 milióna eur je vyčlenená na terénnu opatrovateľskú službu, čo predstavuje 6-percentný nárast výdavkov.  

Do rozpočtu pritečie aj 17,7 milióna eur z eurofondov 

V pláne rozpočtu na rok 2022 je zapracovaný aj predpokladaný príjem z eurofondov vo výške 17,7 milióna eur. Mesto bude môcť z týchto zdrojov čerpať peniaze na projektovú dokumentáciu pre ďalšiu časť Modernizácie električkových tratí, rekonštrukciu Slaneckej cesty a príslušných stavieb, modernizáciu zastávok MHD, cyklochodníky ako aj rekonštrukciu a modernizáciu škôl a školských zariadení vrátane odborných učební.

Nebude chýbať ani podpora projektov Dobrá správa vecí verejných, regenerácie vnútroblokov a verejných priestranstiev vrátane Zlepšenia enviromentálnych aspektov vnútrobloku Húskova – Hemerkova alebo Smart City Košice. V rámci projektu Košice reagujú na klimatickú zmenu – spoločne dosiahneme viac – SK Climate sa komplexne zateplí strecha na budove magistrátu a pribudne tam aj fotovoltaický systém a zmodernizuje sa osvetlenie. V pláne je aj dažďová záhrada so zavlažovaním a 1. etapa Ťahanovskej vodnej záhrady.

Ako sú navrhnuté niektoré výdavky rozpočtu na rok 2022? 

– opravy hlavných dopravných komunikácií v meste (Trieda KVP, Čermeľská cesta, Jaltská, Lomonosovova, Pražská, Americká trieda, Turgenevova, Petzvalova, Hronská, Obrancov mieru, Magnezitárska a Mliečna ulica) – 7 500 000 eur

– rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty vrátane modernizácia priľahlých zastávok MHD a výstavby cyklochodníka – 5 893 100 eur.

– výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia, modernizácia a zavádzanie inovácií prvkov jeho sústavy – 5 500 000 eur  

– výstavba a projektová príprava viacerých cyklochodníkov – 3 914 205 eur

– výstavba Centra komunitných služieb v Krásnej, rekonštrukcie hybridných bytov v správe mesta, obytného domu na Popradskej 72, prípravu projektových dokumentácií pre výstavbu nájomných bytov pre mladé rodiny a zariadenie sociálnych služieb na Gerlachovskej ulici – 3 480 537 eur 

– splácanie istín z bankových úverov a pre Štátny fond rozvoja bývania – 2 822 592 eur  

– úhrada druhej splátky za pochybenia pri výstavbe Kulturparku v rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013 – 2 816 624 eur  

– výstavba nafukovacej haly na ZŠ Novomeského 2, atletického oválu na ZŠ Starozagorská, nová telocvičňa ZŠ s MŠ Želiarska a iné športoviská – 2 040 000 eur 

– rekonštrukcia Angels arény – 2 000 000 eur 

– zámena pozemkov za účelom ich majetkovoprávneho usporiadania pre výstavbu tréningových ihrísk pri Košickej futbalovej aréne vo VŠA – 2 000 000 eur 

– projektová dokumentácia Modernizácie električkových tratí MET II. na sídlisku Nad jazerom a Alejovej ulici – 1 837 200 eur 

– modernizácia a rekonštrukcie kúpaliska Červená hviezda (prekrytie vodnopólového bazéna so zázemím dvojplášťovou nafukovacou halou pre zabezpečenie celoročnej prevádzky) – 1 700 000 eur 

– modernizácia zastávok MHD – 1 157 801 eur

– nákup pozemku pre multifunkčnú športovú halu pre loptové hry – 1 500 000 eur  

– súvislé opravy komunikácií a chodníkov – 1 500 000 eur 

– rekonštrukcie a rozšírenie kapacít materských škôl v meste vrátane prvkov zelenej infraštruktúry a didaktických učební – 1 493 597 eur 

– peňažný vklad do základného imania KFA – 1 050 000 eur 

– stavebné úpravy a rekonštrukcie komunikácií a chodníkov – 1 000 000 €

– revitalizácia vstupu na Verejný cintorín na Rastislavovej ulici a ďalšie práce – 780 000 eur

– modernizácia chovných zariadení, objektov, realizáciu viacerých menších stavieb, rekonštrukciu oplotenia, modernizáciu a rekonštrukcia detských zón – 600 000 eur  

– revitalizácia Mlynského náhonu – 600 000 eur 

– rekonštrukcia horizontálnych vrtov na sídlisku Dargovských hrdinov, čiastočná rekonštrukcia fontán a parkov, cintorínske služby – 650 000 eur 

– peňažný vklad do NTC Košice – 300 000 eur 

– výstavba semaforov na križovatke pri Crow Aréne, v Čermeli pri Detskej železnici a iné – 300 000 eur 

– útulky pre opustené zvieratá a ďalšie výdavky súvisiace s veterinárnou starostlivosťou – 175 000 eur 

– vypracovanie projektovej dokumentácie a realizácia výstavby inteligentných priechodov pre chodcov v jednotlivých mestských častiach – 120 000 eur. 

Vladimír Fabián

Foto (ilustr.): Mesto Košice

Odporúčame

TOP články