Mesto rozdelí 50 000 eur na aktivity týkajúce sa zlepšenia životného prostredia v Košiciach

Mesto rozdelí 50 000 eur na aktivity týkajúce sa zlepšenia životného prostredia v Košiciach

Mesto Košice vyhlásilo zelenú grantovú výzvu zameranú na podporu udržateľného rozvoja mesta, environmentálnych a eko inovačných tém. Jej cieľom je podporiť jednotlivcov, organizácie alebo záujmové združenia, ktoré aktívne pôsobia v oblastiach ochrany životného prostredia na území mesta.

Zámerom vyhlásenej grantovej výzvy je podpora spolupráce medzi samosprávou a odbornou verejnosťou na zvýšení povedomia, spoluúčasti a spolurozhodovania o udržateľnom rozvoji mesta. Navrhované projekty musia spĺňať parametre všeobecne prospešných a verejne prospešných účelov. 

Ich realizácia je viazaná výlučne na územie mesta Košice. Pre úspešných účastníkov je k dispozícii 50 000 eur, jednotlivec môže získať maximálne 4000 eur, združenia alebo ďalšie organizácie 7 000 eur. Podmienkou pri všetkých projektoch je vlastné spolufinancovanie vo výške 10 percent.

Viaceprimátor Gibóda: Prispievame tým aj k rozširovaniu povedomia o Košiciach ako zelenom meste

„Ochrana a starostlivosť o životné prostredie a jeho udržateľný rozvoj, či adaptácia na zmeny klímy je jednou z našich dlhodobých priorít. Vyhlásená výzva je určená pre projekty, ktoré podporujú najmä napĺňanie zelených politík mesta Košice v zmysle všetkých príslušných prijatých stratégií ako je napr. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022 – 2027 v časti Zelený rozvoj. Výzva je určená subjektom, ktoré sa chcú aktívne zapojiť do riešenia týchto problémov v našom meste. Nezanedbateľným prínosom takýchto aktivít z pohľadu mesta je aj šírenie osvety a prezentovanie myšlienky Košíc ako zeleného mesta. Veríme, že sa prihlási čo najviac záujemcov aby sme tak mali čo najširší výber, po ktorom Košičanom predstavíme tie najlepšie projekty,“ uviedol pri vyhlasovaní grantovej výzvy viceprimátor mesta Košice Marcel Gibóda (nezávislý).  

Žiadatelia o granty sa môžu sústrediť napríklad na projekty týkajúce sa vytvorenia zdravého životného prostredia a zvýšenia jeho odolnosti voči zmenám klímy, revitalizáciu zastavaných oblastí a verejných priestranstiev prostredníctvom zelenej a modrej infraštruktúry, či v oblasti environmentálnej výchovy. Takisto to môžu byť aj projekty na rekultiváciu nevyužívaných a zanedbaných území, predchádzanie vzniku odpadu alebo zvýšenie podielu opätovného využívania tovarov a materiálov.

Úspešné projekty sa môžu realizovať od polovice marca do konca októbra 2022

Žiadosť o dotáciu je potrebné zaslať elektronicky prostredníctvom aplikácie e-Grant na stránke kosice.egrant.sk najneskôr do polnoci 28. februára 2022. Najskorší termín začiatku realizácie projektu môže nastať od 18.3.2022 a jeho ukončenie sa musí udiať do 31.10.2022

Obsahové hodnotenie projektov spadá do kompetencie hodnotiacej komisie Zelenej grantovej výzvy, ktorá je menovaná primátorom mesta Košice. Vyhodnotenie žiadostí sa uskutoční 10. marca 2022, zoznam úspešných žiadateľov bude predložený o týždeň neskôr na rokovanie Mestského zastupiteľstva.

Konzultácie k Zelenej grantovej výzve je môžete dohodnúť si emailom na adresách miso.hudak@kosice.sk, resp. adriana.sebesova@kosice.sk. Bližšie informácie bude možné nájsť aj na adresách http://kosice.green a www.kosice.sk.

Aj naďalej trvá možnosť zapojiť sa do kultúrnej a dobrovoľníckej výzvy

Okrem spomínanej výzvy je až do konca tohto mesiaca možné zapojiť sa aj do ďalších vyhlásených grantových schém mesta ako je Grantová výzva pre kultúru a kreatívne odvetvia alebo Výzva na podporu dobrovoľníckych aktivít 2022.

Vladimír Fabián

Foto(ilusr.): unsplash.com

Odporúčame

TOP články