Košice dane dvíhať nebudú, kvôli Matovičovmu balíčku musia upraviť miestne poplatky

Viaceré slovenské mestá zvýšia od budúceho roka dane. Naposledy tak dnes učinili v Banskej Bystrici, kde okrem iného zvýšili na dvojnásobok daň z nehnuteľností za byty. Aj v ich prípade ide o nevyhnutnú odpoveď samospráv na vládne balíčky, ktoré extrémne zaťažia ich rozpočty.

V metropole východu sa dane zvyšovať nebudú. Výška sadzieb dane z nehnuteľností vrátane zliav pre nízkopríjmové skupiny zostanú aj v nasledujúcom roku zachované. Košiciam však kvôli politike vlády chýbajú milióny eur na zabezpečenie všetkých služieb daných zo zákona a ďalších rozvoj.

Je to najmä kvôli tzv. rodinným balíčkom a neočakávaným výdavkom súvisiacimi s novými legislatívnymi zmenami napr. v oblasti odpadového hospodárstva alebo povinnej valorizácie miezd v školstve a vo verejnej sfére určenej štátom.

Marcel Čop: Košičanom zobrali vládne opatrenia desiatky miliónov eur

„Medziročný nárast výdavkov súvisiaci s rôznymi vládnymi opatreniami a balíčkami, ktorý musíme zapracovať do nášho rozpočtu, predstavuje bezprecedentnú sumu 34,2 milióna eur. Všetky legislatívne zásahy štátu do financovania samospráv a prenesenia finančnej záťaže na rozpočet mesta znamenali len za uplynulé štyri roky pre Košice zvýšenie výdavkov o vyše 81 miliónov eur, zatiaľ čo príjmy z podielových daní nám za rovnaké obdobie narástli iba o necelých 49 miliónov eur. Doplatili na to Košičania, pretože rozdiel vo výške 32 miliónov eur muselo mesto vykryť z iných zdrojov rozpočtu. Keby sme  tieto finančné zdroje mali k dispozícii, mohli sme opraviť viac ciest, mostov alebo chodníkov, skvalitniť dopravu alebo investovať do ďalších oblastí rozvoja mesta,“ uviedol riaditeľ magistrátu mesta Marcel Čop. 

Mesto sa snažilo čo najviac znížiť dopady na najslabších a najodkázanejších

Podľa vedúcej ekonomického oddelenia magistrátu mesta Košice Marty Kažimírovej je okrem rôznych vládnych zásahov značne problematické zostavovať rozpočet v čase, keď je dvojciferná miera inflácie a v energetickej kríze kolíšu ceny energií. Aby mesto mohlo vôbec zostaviť vyrovnaný programový rozpočet na roky 2023-2025, je nútené pristúpiť aj k viacerým nepopulárnym opatreniam.

„Aj napriek mnohým úsporným opatreniam a veľkému škrtaniu investícií sme sa pri príprave rozpočtu na budúci rok dostali k schodku vo výške 16 miliónov eur. Mrzí nás to, ale museli sme navrhnúť  zvýšenie niektorých poplatkov, aby vôbec mohlo mesto v budúcom roku fungovať. Nešli sme až na hranu, naopak sme sa snažil, aby dopady týchto krokov na seniorov, zdravotne postihnutých, sociálne slabších alebo ľudí v hmotnej núdzi boli čo najmenšie. Ak  poslanci schvália naše návrhy zmien VZN, mesto môže získať dodatočných cca 8,5 miliónov eur. Na zvyšných 7,5 milióna eur si budeme musieť zobrať úver, lebo všetky ostatné možnosti získania dodatočných finančných zdrojov sme už vyčerpali.“

To je aj dôvod, prečo sa po dnešnom zasadnutí Mestskej rady bude aj štvrtkové rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach zaoberať novelizáciou viacerých všeobecne záväzných nariadení (VZN) s cieľom nájsť finančné zdroje na zabezpečenie príjmovej stránky rozpočtu mesta.

U sociálnych služieb sa navrhuje 10-percentný nárast 

Poslanci budú prejednávať návrhu VZN o úhradách za poskytované sociálne služby na obdobie od 1. júla 2023 do 30. júna 2024. Navrhované zvýšenie úhrad za ubytovanie a stravovanie napr. v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice predstavuje zhruba 10 percent.

Ich bežný klient by za ubytovanie v dvojposteľovej izbe a stravou päťkrát denne zaplatil od júna budúceho roka o 9,8 percenta mesačne navyše. Jeho úhrada by tak vzrástla z 304,1 eura na 334 eur mesačne. Poplatok za hodinu poskytovanie úkonov opatrovateľskej služby sa má zvýšiť o desať centov a o 5 eur pre každú fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje sociálna služba v útulku a zariadení núdzového bývania.

Podľa vedúcej oddelenia sociálnych vecí magistrátu mesta Evy Dudovej sa výdavky mesta na sociálne služby neustále zvyšujú. V nasledujúcom roku by kvôli nárastu cien energií a inflácii môžu medziročne  vzrásť až o 20 percent.

„Naše návrhy na úpravu cien by nemali negatívne ovplyvniť kvalitu života našich klientov v zariadeniach pre seniorov alebo zariadeniach opatrovateľskej služby. Mesto Košice bude zo svojho rozpočtu aj naďalej financovať vzniknutý rozdiel a to ešte vo väčšej miere ako doteraz. Navyše sa od 1. januára 2023 valorizujú dôchodky o 11,8 percenta, čo je pre našich klientov zhruba o 2 percentná viac, než im vzrastú úhrady v našich zariadeniach,“ skonštatovala.

Správa mestskej zelene predložila návrh zmien dvoch VZN, v ktorých sa navrhuje úprava cien za pohrebné služby. Ak by tento návrh poslanci schválili, nové ceny by ešte musel odsúhlasiť Košický samosprávny kraj, ktorý je v tejto oblasti regulačným orgánom. 

Zmeniť by sa mal poplatok za výkop hrobu na Verejnom cintoríne zo 110 na 120 eur, v Krematóriu by cena za spopolnenie dospelej osoby zdražela o polovicu z 90 na 135 eur. Na druhej strane nájom hrobových miest na Verejnom cintoríne a Krematóriu majú zostať na rovnakej úrovni s tým, že nájomnú zmluvu bude možné uzavrieť v oboch prípadoch len na 10 rokov.

Úpravy sa navrhujú aj vo VZN, ktoré určuje miestnu daň za ubytovanie. Jej sadzba by sa zo súčasnej úrovne 1,50 eura na noc mala zvýšiť na dvojnásobok. Ak by počet návštevníkov mesta, ktorí tu prenocujú zostal na rovnakej úrovni ako doteraz, prinieslo by to do mestského rozpočtu sumu okolo 1 milióna eur.

Poplatok za odpad by sa mal zvýšiť o necelé 2 eurá mesačne

Obyvatelia mesta by si mali priplatiť aj za odvoz a likvidáciu odpadu, v priemere by to malo byť navyše o necelé 2 eurá mesačne na osobu. V novele VZN o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady sa uvádza, že k úprave cien dochádza aj z dôvodu novelizácie zákona o miestnych daniach a poplatku za spomínané odpady. V jeho zmysle musí samospráva pri ustanovení výšky tohto poplatku vychádzať zo svojich skutočných nákladov na nakladenie s týmto odpadom.

Ak by zostali sadzby nemenné, mesto by zo svojho rozpočtu muselo doplatiť 7,4 milióna eur, čo je rozdiel medzi predpokladanými príjmami vo výške 10 milión eur a 17,4 miliónovými výdavkami.

Tie sa na v porovnaní s týmto rokom navýšia o 4,7 milióna eur. Väčšinu tejto sumy vo výške 2,7 milióna eur bude predstavovať nová povinnosť mesta zabezpečovať triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Ďalšie dva milióny eur bude úhrada zvýšených nákladov pre spoločnosť, ktorá má zmluvu s mestom na odvoz, zber a likvidáciu odpadu.

Z týchto dôvodov sa navrhuje úprava sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady tak, aby výnos z poplatku aspoň o niečo zmenšil neustále sa zvyšujúci rozdiel medzi príjmami a výdavkami, ktoré mesto musí vynakladať za jeho odvoz a likvidáciu. Občania žijúci na sídliskách v súčasnosti platia 36,86 eura za kalendárny rok, po schválení novely VZN poslancami by to malo byť 59,86 eura ročne.

Aj naďalej zostane v platnosti, že seniori nad 62 rokov zaplatia iba polovicu. Za nevážený množstvový zber, ktorý sa uplatňuje najmä v rodinných domoch, sa raz týždenne pri 110-litrovej nádobe platí ročne 160,16 eura. Po novom by sa tento poplatok mal zvýšiť o 43 percent na 228,80 eura.

Od januára má dôjsť aj k nárastu poplatkov pre žiakov v školách a škôlkach 

Mesto zvažuje nedostatok financií v rozpočte kompenzovať aj zvýšeným príspevkom za pobyt dieťaťa v materských školách, ktorý sa má podľa návrhu VZN vzrásť zo súčasných 20 na 40 eur a v školských kluboch detí z 11 eur na 15 eur.

Od januára sa majú v priemere o 90 percent zvyšovať aj poplatky v školských jedálňach. Rodičia škôlkárov by svojim deťom mali za celodennú stravu pozostávajúcu z desiaty, obeda a olovrantu zaplatiť 2,30 eur namiesto súčasných 1,19 eura. Žiakom prvého stupňa základnej školy až do veku 11 rokov sa má poplatok za obed zvýšiť z aktuálnych 1,01 eura na sumu 1,90 eura, ich starším spolužiakom vzrastie z 1,09 eura na 2,10 eura.

Vedúca oddelenia školstva magistrátu Beáta Lopušniaková zdôvodňuje zvýšenie poplatkoch za pobyt detí aj skutočnosťou, že s výnimkou materských škôl sa naposledy upravovali v roku 2013. Poplatky za potraviny sa menili k 1.9.2019 vzhľadom na nové finančné pásma stanovené ministerstvom školstva. Pri terajšom avizovanom náraste cien v školských jedálňach zdôrazňuje najmä rastúce ceny potravín, kvôli ktorým museli ich vedúce už v tomto školskom roku výrazne obmedziť pestrosť a vyváženosť stravy. 

„Žiaľ už aj v obchode má vaša 10-eurovka nižšiu hodnotu ako pred rokom. To isté zažívame aj my v školských jedálňach. Panie vedúce sa sťažujú, že za súčasné ceny nevedia uvariť také jedlá, aby boli nielen chutné, ale aj zdravé. Pokiaľ sa neupravia poplatky, negatívne sa to prejaví na jedálničku našich školákov a škôlkarov. Navyše doteraz platné finančné pásma na potraviny končia platnosť tento rok. Od budúceho roka platia nové pásma, takže poplatky by sme žiaľ aj tak museli zvyšovať,“ uviedla.

V prípade schválenia novely VZN by za zvýšené úhrady v škôlkach, školských jedálňach, školských kluboch detí, ZUŠ-kách, jazykových školách a centrách voľného času zinkasovalo mesto od rodičov detí o takmer 2,5 milióna eur navyše oproti súčasnému stavu.

Zdroj: DT

Foto:

Odporúčame

TOP články