Rozvoj Ťahanoviec zabrzdila magnezitka

Rozvoj Ťahanoviec zabrzdila magnezitka


Mestská časť Ťahanovce bola do roku 1969 samostatnou obcou. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1263. V súčasnosti v nej býva približne 2 500 obyvateľov. Prítomnosť fabriky na spracovanie magnezitovej rudy a dlhoročná stavebná uzávera výrazne poznačili jej vývoj.

V mestskej časti leží jedna z najväčších „hnedých zón“ v meste – areál bývalej magnezitky. V minulosti vzniklo viacero štúdií na revitalizáciu tohto územia. V akom štádiu je oživenie nevyužitej lokality? – opýtali sme sa starostu Jána Niguta.

V minulosti boli viaceré snahy tzv. hnedú zónu oživiť, ostali však len na papieri. Problém je s pozemkami, na ktorých bývalá magnezitka stála. Kým pred privatizáciou ich vlastnil štátny podnik, dnes sú majiteľmi malých parciel súkromné firmy, ktorým ich správca konkurznej podstaty rozpredal. Mestskej časti dodnes neboli kompenzované dlhy na dani. Škoda neuplatneného zákona o strategických investíciách. Územie magnezitky a okolia má obrovský potenciál. Musí si ho však všimnúť mesto, samosprávny kraj, či štát. Inak z nej bude naďalej iba veľký zdevastovaný priemyselný dvor.


Čo považujete za najväčší problém mestskej časti a ako ho chcete riešiť (resp. ako ste ho riešili)?

Najväčším problémom nielen Ťahanoviec, ale aj mesta, sú majetkovo nevysporiadané pozemky, ktoré posúvajú zámery architektov do polohy autorov omaľovaniek. Riešenia sú jednoznačne v tzv. drobných pozemkových úpravách v katastroch mestských okresov.

Ktoré z investícií od svojho nástupu do funkcie v roku 2018 považujete za najdôležitejšiu?

Stále cítime dôsledky 40-ročnej stavebnej uzávery kvôli výstavbe sídliska s rovnakým menom. Najdôležitejšie investície sú finančne náročné, na ktoré náš rozpočet nestačí – týka sa to najmä výstavby inžinierskych sietí pre novú individuálnu bytovú výstavbu, alebo regulácie potoka. Dobudovali sme potrebnú sieť chodníkov a ciest, zveľaďujeme ihriská a športoviská, cintorín, rekonštruujeme verejné osvetlenie, rozširujeme kamerový systém. Permanentná je starostlivosť o zeleň.

Telocvičňa pri základnej škole z roku 1961 bola v havarijnom stave, po asanácii by ju mal nahradiť nový športový stánok so zameraním na florbal, basketbal a hádzanú, ktorý mal byť pôvodne uvedený do prevádzky tohto roku. Ako pokračuje jeho výstavba?

Areál školy je majetkom mesta. Ako mi potvrdil vedúci referátu športu a mládeže Mário Švec, projektová dokumentácia na novú telocvičňu je hotová, aktuálne je projekt v štádiu územného konania. Predpokladáme, že po úspešnom stavebnom konaní sa začiatkom leta začne príprava verejného obstarávania na dodávateľa. Telocvičňa bude v prvom rade slúžiť pre potreby školy, až následne v popoludňajších hodinách a cez víkendy na iné športové aktivity.

Ako hodnotíte spoluprácu s mestom, v čom by ste privítali jeho pomoc?

Od mesta očakávame masívnejšie investície najmä do dopravnej infraštruktúry – týka sa to obchvatu mestského významu okolo lokality Demeter, nového premostenia ponad železnicu a Hornád. Považujeme to za nevyhnutný predpoklad ďalšieho rozvoja celého územia Ťahanoviec.

(MJ)

Odporúčame

TOP články