Poslancov čaká ďalší maratón

MsZ odobrilo návrhy na cenu mesta


Zvýšenie príspevku na stravu a jeho dostupnosť pre väčší počet dôchodcov, žiadosť o nenávratný finančný príspevok na výstavbu údržbárskej haly električiek, rozdelenie dotácií pre občianske združenia, ktoré sa zaoberajú ochranou zvierat.


Aj týmito bodmi sa budú zaoberať poslanci na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Košiciach. Rokovanie je naplánované na 16. júna a obsahuje takmer 70 bodov programu.


Dobrá správa pre dôchodcov

Kým od 1. januára tohto roku mesto prispieva na jeden obed dôchodcom, ktorých mesačný príjem nepresahuje 475 euro, sumou 1,20 euro, od 1. júla by mal príspevok narásť na 2 eurá. Zvyšuje sa aj horná hranica príjmu seniorov, ktorý je podmienkou priznania príplatku, do 500 euro mesačne.
„Zvýšenie výšky príspevku na jeden obed pomôže dôchodcom vykryť vysoký nárast spotrebiteľských cien domácnosti, najmä potravín a energií, v Slovenskej republike, ale aj nízku valorizáciu pre poberateľov dôchodkov do 500 Eur za mesiac. Zvýšenie hranice maximálneho príjmu nám umožní poskytnúť finančný príspevok väčšiemu počtu dôchodcov v meste Košice,“ vysvetľuje predložený návrh vedúca oddelenia sociálnych vecí Magistrátu mesta Košice Eva Dudová.
Z analýzy roku 2021 vyplýva, že navrhovaná úprava by sa mala týkať takmer 700 košických dôchodcov, čo si vyžaduje zvýšenie rozpočtu v tejto oblasti sociálnych služieb na druhý polrok o 80 000 eur. Mesto chce na finančné krytie zvýšených výdavkov použiť 40 000 eur určených na podporu Medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest, ktorý bol tohto roku zrušený.

Nová hala na údržbu električiek

Poslanci sa budú zaoberať aj žiadosťou o nenávratný príspevok na výstavbu novej haly na údržbu električiek v areáli Dopravného podniku mesta Košice (DPMK). Súčasťou objektu s desiatimi koľajami majú byť zdvíhacie zariadenia pre všetky typy električiek, ktoré DPMK prevádzkuje, lakovacia dielňa, podúrovňový sústruh a ďalšie technologické zariadenia, ktoré umožnia skvalitniť údržbu električiek, znížiť ich poruchovosť a zároveň vytvoriť bezpečné pracovné prostredie pre zamestnancov.
Predpokladané výdavky predstavujú takmer 20 miliónov euro, mesto sa má podieľať na spolufinancovaní piatimi percentami vo výške bezmála 1 milión euro.
Výstavba haly je druhou etapou projektu „Modernizácia údržbovej základne v Košiciach,“ financovaného z fondov Európskej únie. V prvej etape, ktorá sa už realizuje, rekonštruujú električkové depo. Súčasťou projektu je aj nové zastrešenie jestvujúceho odstavného koľajiska, haly dennej údržby a haly umývačky električiek.
Práce by mali trvať do konca roka 2023. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu tohto projektu predstavujú sumu takmer 23,5 milióna eur.

Električkové depo DPMK postavili takmer pred 60 rokmi.


Pomoc opusteným zvieratám

Koncom minulého roku schválilo mestské zastupiteľstvo v rámci programového rozpočtu na roky 2022 – 2024 finančnú podporu 70 000 eur pre útulky, ktoré sa venujú opusteným, túlavým, zraneným či týraným domácim zvieratám na území mesta.
Ako sa píše v dôvodovej správe, podľa Zákona o veterinárnej starostlivosti je povinnosťou ministerstva a obce zabezpečiť zriadenie alebo prevádzku karanténnych staníc alebo útulkov pre zvieratá, alebo sa podieľať na ich prevádzke. Zákon o veterinárnej starostlivosti ukladá obciam ďalšie povinnosti aj v rámci odchytu túlavých zvierat.
Podľa návrhu, ktorý majú prerokovať poslanci na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva, dotácie by mali dostať tri občianske združenia.
Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov požiadala o príspevok vo výške 22 600 euro na zabezpečenie činnosti útulku pre nechcené, túlavé a týrané spoločenské zvieratá s komplexnou starostlivosťou smerujúcou k adopčnému procesu.
Občianske združenie Srdce pre mačky predložilo žiadosť o poskytnutie dotácie v rovnakej výške na projekt prevencie pred nekontrolovaným množením túlavých zvierat, ich veterinárne ošetrenie a ďalšie činnosti smerujúce k ich adopcii.
Občianske združenie Malá farma požiadala o príspevok vo výške 18 800 euro. Dotáciu chce využiť na poskytnutie azylu pre nechcené, túlavé a týrané spoločenské a hospodárske zvieratá s komplexnou starostlivosťou smerujúcou k adopčnému procesu vrátane osvetovej činnosti.
Všetky tri občianske združenia budú jednotlivé projekty spolufinancovať.

(MJ)

Koncom minulého roku schválilo mestské zastupiteľstvo v rámci programového rozpočtu finančnú podporu 70 000 eur pre útulky.

Prehľad dotácií mesta

V rokoch 2009 a 2010 mesto finančne nepodporilo útulok pre opustené zvieratá. V rokoch 2011 až 2017 predstavovala ročná podpora na prevádzku útulku 5 000 euro. V roku 2018 prispelo mesto na útulok sumou 8 000 euro, o rok neskôr vyčlenilo na túto oblasť piatim občianskym združeniam pôsobiacim v tejto oblasti 50 000 euro. V roku 2020 získali štyri občianske združenia 60 000 euro, vlani rozdelilo mesto piatim občianskym združeniam 65 000 euro.
(MK)

Vaša účasť je vítaná

Pozvánku na mestské zastupiteľstvo s programom a materiálmi, ktorými sa budú poslanci zaoberať, nájdete na webe www.kosice.sk/mesto/samosprava/mestske-zastupitelstvo. Jeho priebeh môžete sledovať v živom vysielaní na rovnakej adrese, alebo na www.facebook.com/kosiceofficial, kde máte možnosť zapojiť sa do diskusie. Na zasadnutí sa môžete zúčastniť aj osobne. Rokovanie je plánované na 16. júna o 8. hodine vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice. Vaša účasť je vítaná!

(MJ)

Foto: Miro Vacula

Odporúčame

TOP články