MUSÍME SI POMÁHAŤ!

MUSÍME SI POMÁHAŤ!

Mesto investuje do pomoci najzraniteľnejším desiatky tisíce eur

Mesto Košice, podobne ako iné mestá, sa ocitlo začiatkom roku 2020 v novej situácii. Zaskočila nás pandémia a problémy, ktoré sme doteraz nikdy neriešili. Okamžite sme museli definovať, ktoré skupiny obyvateľov sú najviac ohrozené a budú potrebovať našu pomoc.

V PRVEJ VLNE

sme sa snažili vytvoriť podmienky na minimalizáciu
mobility seniorov a ľudí bez domova. Ako prvé bolo potrebné vyčleniť z rozpočtu mesta financie na sociálnu podporu zameranú na donášku obedov seniorom, ale aj zabezpečiť stravovanie osôb bez domova tak, aby sa obmedzilo žobranie a ich pohyb najmä pred predajňami potravín.

Pomoc seniorom. Vytvorili sme podmienky na to, aby donáška obedov, liekov a nákupov potravín v rámci poskytovanej opatrovateľskej služby boli odkázaným občanom – seniorom, poskytované bez úhrad. Súčasne vznikol takzvaný systém podpory 1 + 1 pre seniorov. Išlo o príspevok mesta vo výške 1 € na donášku stravy a ďalšie 1 € príspevok na obed pre dôchodcov, ktorých príjem (dôchodok) bol nižší ako 450 € mesačne.

Pomoc osobám bez domova. Minimalizáciu mobility tejto skupiny sme sa snažili zabezpečiť formou príspevku mesta na podporu stravovania osobám bez domova v pobytových službách krízovej intervencie a na zabezpečenie stravovania ľuďom žijúcim na ulici. Každému pomáhajúcemu subjektu sme poskytli z rozpočtu mesta príspevok vo výške 5 000 €. Iba tým spôsobom sa nám podarilo udržať ľudí v útulkoch a nocľahárňach a ľuďom bez akéhokoľvek prístrešia poskytnúť potravinovú pomoc formou balíčkov.

Na podporu stravovania obom skupinám v prvej vlne sme z rozpočtu mesta vynaložili celkovo takmer 75 000 €.

V DRUHEJ VLNE

(do konca roka 2020) sme pokračovali v pomoci obom skupinám. Na podporu stravovania seniorom sme z rozpočtu mesta minuli v tejto vlne vyše 50 000 €. Súčasne sme pomoc rozšírili o podporu formou dotácie podľa všeobecne záväzného nariadenia č. 190 pre subjekty, ktoré poskytujú sociálnu a zdravotnú pomoc. vo výške 5 000 € celkovo štrnástim subjektom vo výške takmer 60 000 €. Prostriedky boli určené najmä na zabezpečenie potravinovej pomoci osobám bez domova v útulkoch a nocľahárňach a podobne ako v prvej vlne aj osobám bez prístrešia. Okrem potravinovej pomoci sme z týchto zdrojov podporili napr. vybudovanie učebne na online vyučovanie pre deti v DORKA, n. o., a nákup prostriedkov na zabezpečenie hygieny.

AKTUÁLNE PREBIEHAJÚCA POMOC A SYSTÉMOVÉ OPATRENIA

Za veľmi účinné systémové opatrenie považujeme dočasnú reprofilizáciu zariadenia opatrovateľskej služby na Južnej triede 23 (súčasť SSPmK) na Karanténne centrum. Reprofilizácia si vyžiadala investičné výdavky z rozpočtu mesta viac ako 125 000 €.

Ďalším systémovým opatrením je vybudovanie kontajnerového karanténneho miesta pre pozitívne testované osoby bez domova. Za účelom nákupu obytných kontajnerov, resp. mobilných domov určených na zabezpečenie karanténnych opatrení sme našim partnerom poskytli príspevok v celkovej výške takmer 89 000 €.

Eva Dudová, vedúca referátu sociálnych vecí MMK

Odporúčame

TOP články