Môžete podávať návrhy na Cenu mesta a primátora

V Historickej radnici udelili najvyššie mestské ocenenia

Poznáte niekoho kto vo svojej práci či už v technickej, vedeckej alebo kultúrnej oblasti dosahuje vynikajúce výsledky a pomáha zlepšovať život v Košiciach? Jednotlivcov ale i kolektívy môžete navrhnúť na „Cenu mesta Košice“ alebo „Cenu primátora mesta“. Obe sa udeľujú každoročne v rámci osláv Dňa mesta Košice.

Cenu mesta Košice môže udeliť Mestské zastupiteľstvo v Košiciach za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej, kultúrnej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti. Cena mesta Košice sa udeľuje každoročne raz v roku, najviac desiatim jednotlivcom a trom kolektívom. Cena mesta „in memoriam“ sa udeľuje najneskôr do dvoch rokov po úmrtí osobnosti navrhnutej na ocenenie.

Cenu primátora mesta udeľuje primátor mesta Košice obyvateľom mesta s trvalým pobytom na území mesta za ich záslužnú činnosť v prospech samosprávy mesta a rozvoja mesta, za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej, umeleckej, kultúrnej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti. Cena primátora mesta sa udeľuje každoročne raz v roku, najviac pätnástim jednotlivcom a trom kolektívom.

Návrhy na udelenie ocenení môžu predkladať predstavitelia mesta, poslanci mestského zastupiteľstva, orgány mestských častí, zástupcovia širokej verejnosti, najmä občianske združenia, humanitárne, kultúrne, cirkevné, umelecké, vedecké, vzdelávacie, podnikateľské a športové inštitúcie, ako aj ďalší obyvatelia mesta.         

V návrhu na verejné ocenenie je potrebné uviesť:

  • meno a priezvisko, resp. názov navrhnutého jednotlivca alebo kolektívu,
  • aktuálny telefonický alebo mailový kontakt navrhnutého,
  • korešpondenčná adresa navrhnutého,
  • meno a priezvisko, resp. názov navrhovateľa
  • aktuálny telefonický alebo mailový kontakt navrhovateľa,
  • korešpondenčná adresa navrhovateľa.

Návrh má ďalej obsahovať:

– krátky text (1 veta, prípadne aj informácia o životnom jubileu), ktorý výstižne charakterizuje dôvod ocenenia, a ktorý bude v prípade ocenenia uvedený na listine („udelenie ocenenia za …“)

– stručný prehľad pôsobenia navrhovaného jednotlivca, resp. kolektívu so zameraním na oblasť, ktorá súvisí s návrhom na ocenenie, a to vo forme uceleného textu v rozsahu 1 strany A4.

Termín uzávierky na predloženie návrhov na ocenenie jednotlivca alebo kolektívu Cenou mesta Košice v roku 2022 je 17. januára 2022.

Termín uzávierky na predloženie návrhov na ocenenie jednotlivca alebo kolektívu Cenou primátora mesta v roku 2022 je 15. marca 2022.

Adresa pre zasielanie návrhov:Magistrát mesta Košice,Odd. právne a majetkové, referát samosprávnych orgánov,Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice – písomne, alebo elektronicky na adresu katarina.angelovicova@kosice.sk.

  Vladimír Fabián

Foto(ilustr.): Mesto Košice/Miroslav Vacula

Odporúčame

TOP články