Milióny z EÚ prúdia do Košíc

Milióny z EÚ prúdia do Košíc


Európske štrukturálne a investičné fondy sú nástrojom, prostredníctvom ktorých sa Európska únia (EÚ) v záujme posilnenia hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti zameriava na znižovanie rozdielov v rozvoji rôznych regiónov.

V práve končiacom programovom období sa mesto Košice zameriavalo najmä na modernizáciu a rozvoj dopravnej a zelenej infraštruktúry, vzdelávanie a zavádzanie moderných technológii.
Mechanizmus čerpania finančných prostriedkov predstavuje pomerne zložitý proces, ktorý najmä pri investičných infraštruktúrnych projektoch trvá aj niekoľko rokov. Začína to komunikáciou s príslušným riadiacim orgánom (ministerstvom) o pripravovanej výzve, prípravou projektovej dokumentácie, ktorú je potrebné finančne vykryť z vlastných zdrojov, získavaním stavebných a iných nevyhnutných povolení a spracovaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok. To je len začiatok.

Následne na príslušnom ministerstve prebieha proces kontroly a hodnotenia žiadosti, ktorý trvá niekoľko mesiacov. V prípade schválenia žiadosti, mesto pristupuje k realizácii projektu, ktorá je podmienená verejným obstarávaním, výberom zhotoviteľa alebo dodávateľa. Samotné verejné obstarávanie je tiež predmetom povinnej kontroly zo strany ministerstva a v prípade veľkých investícii aj zo strany Úradu pre verejné obstarávanie, ktorá často trvá aj niekoľko mesiacov. Po úspešnej realizácii projektu príslušné ministerstvo sleduje udržateľnosť projektu minimálne po dobu piatich rokov, o čom musíme pravidelne na ročnej báze informovať riadiaci orgán.

Pri realizácii projektov je finančná spoluúčasť samosprávy zvyčajne 5 percent z oprávnených výdavkov, štát prispieva spravidla 10 percentami. Prípadné vzniknuté neoprávnené výdavky a vyvolané investície sú hradené z rozpočtu mesta.
V roku 2019 až 2021 mesto Košice podalo 45 žiadostí o nenávratný finančný príspevok a získalo finančné prostriedky vo výške 28 miliónov EUR.
Finančné prostriedky získané z EÚ a z ďalších cudzích zdrojov výrazne napomáhajú aj našej samospráve realizovať významné investície, ktorých cieľom a výsledkom je zvyšovania kvality života v meste. Bez nich by mestá a obce na Slovensku nemali dostatočné množstvo financií z vlastného programového rozpočtu. V konečnom dôsledku by investičná obnova a rozvoj mesta boli výrazne pomalšie.

Najdôležitejšie projekty mesta, ktoré zlepšia život Košičanov

A: Projekty, ktoré sa aktuálne realizujú:

Doprava


Slanecká cesta

Cieľom predkladaného projektu je skvalitnenie pripojenia Slaneckej cesty (cestnej komunikácie II/552) k infraštruktúre Transeurópskej dopravnej siete a cestám I. triedy s dôrazom na zlepšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest bude predstavovať 2,275 km s desiatimi vybudovanými a modernizovanými integrovanými zastávkami a s cyklistickou komunikáciou v dĺžke 2,2 km.
Realizáciou projektu dôjde k zlepšeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, zníženiu nehodovosti, energetickej náročnosti dopravy a negatívnych dopadov cestnej premávky (najmä tranzitnej a nákladnej dopravy) na obyvateľstvo a na životné prostredie, zlepšeniu podmienok pre cestnú hromadnú dopravu ako súčasti multimodálneho systému verejnej osobnej dopravy a tvorbu integrovaných multimodálnych systémov dopravy.

Súčasti projektu:
Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta
Modernizácia zastávok verejnej osobnej dopravy a informačných systémov, Slanecká cesta,
Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste II/552, Košice

Časový harmonogram:
Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta
Začiatok realizácie projektu: október 2016
Ukončenie realizácie projektu: jún 2023

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY: 10 808 345,03 €
VÝŠKA NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (NFP): 10 267 927, 78 €
VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY Z EÚ: 9 187 093, 28 €

Vizualizácia Slaneckej: Najväčším projektom v tomto volebnom období je rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty. Zdroj: MMK


Modernizácia zastávok verejnej osobnej dopravy a informačných systémov, Slanecká cesta

Začiatok realizácie projektu: jún 2021
Ukončenie realizácie projektu: november 2023

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY: 1 189 629, 75 €
VÝŠKA NFP: 1 130 148,27 €
VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY Z EÚ: 1 011 185,29 €

Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste II/552

Začiatok realizácie projektu: jún 2021
Ukončenie realizácie projektu: november 2023

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY: 293 820,49 €
VÝŠKA NFP: 279 129,47 €
VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY Z EÚ: 249 747,42 €

Modernizácia električkových tratí, II. etapa, 2. časť

Príprava a vypracovanie projektovej dokumentácie modernizácie električkových tratí v mestských častiach Košice Juh, Nad jazerom a Barca, ktoré sú v havarijnom technickom stave a neboli zahrnuté do ukončených stavieb v predchádzajúcom volebnom období.

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY : 2 265 600,00 €
VÝŠKA NFP:  2 152 320 €
VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY Z EÚ:  1 925 760 €

Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov (ukončený projekt)
V rámci prvej etapy bolo zmodernizovaných 29 zastávok.

Dátum riadneho ukončenia projektu: 18. 12. 2019
Skutočný začiatok realizácie projektu: 11. 4. 2017

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY: 987 550,96 €
VÝŠKA NFP: 938 173,41 €
VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY Z EÚ: 839 418,32 €

Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov, II. etapa (príprava zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku)

Plánovaná modernizácia 6 zastávok.

Začiatok realizácie projektu: máj 2022
Ukončenie realizácie projektu: január 2023

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY: 350 000 €
VÝŠKA NFP: 332 500 €
VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY Z EÚ: 297 500 €

Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov, III. etapa,
(podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok)

Plánovaná modernizácia 13 zastávok.

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: júl 2022
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: august 2023

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY: 1 165 574,42 €
VÝŠKA NFP: 1 107 295,70 €
VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY Z EÚ: 990 738,26 €

ŠKOLSTVO

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební základných škôl (vrátane stavebných úprav)

Mesto vďaka financiám z európskych fondov zrekonštruovalo a zmodernizovalo odborné učebne fyziky, biológie, chémie, informačno-komunikačných technológií, jazykové a polytechnické učebne v ôsmich základných školách – Požiarnická, Staničná, Družicová, Jenisejská, Polianska, Krosnianska, Laca Novomeského a Bruselská. Cieľom projektov je zvýšiť kvalitu vzdelávania.

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: november 2019
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: február 2022

CELKOVÉ VÝDAVKY: 986 909,24 €
VÝŠKA NFP: 937 563,78 €
VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY Z EÚ: 838 872,85 €

Rozšírenie kapacít Materskej školy Galaktická 9 – elokované pracovisko

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: november 2017
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: február 2022

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY: 702 926,41 €
VÝŠKA NFP:  667 780,09 €
VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY Z EÚ: 597 487,45 €

Rozšírenie kapacít Materskej školy Húskova stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: november 2017
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: máj 2021

CELKOVÉ VÝDAVKY: 182 572 €
VÝŠKA NFP čerpané : 84 929,50 €
VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY Z EÚ (čerpané): 75 989,55 €

Žiaci Základnej školy Laca Novomeského vďaka eurofondom majú k dispozícii novú učebňu informačno-komunikačných technológií. Zdroj: MMK

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Košice reagujú na klimatickú zmenu – spoločne dosiahneme viac -SK Climate

Partneri projektu: Lead partner Mesto Košice Partneri: Mesto Oslo a MČ Košice – Západ
Projekt zahŕňa vypracovanie akčného plánu, stavebné úpravy za účelom zníženia energetickej náročnosti budovy MMK (fotovoltaika, zateplenie strechy, osvetlenie), realizáciu adaptačných opatrení (Ťahanovská vodná záhrada) a vytvorenie environmentálneho centra v MČ Košice – Západ.

Začiatok realizácie projektu: máj 2021
Ukončenie realizácie projektu: december 2023

CELKOVÉ VÝDAVKY: 1 463 423 €
VÝŠKA PROJEKTOVÉHO GRANTU : 1 390 251,85 €
VÝŠKA GRANTU NÓRSKEHO FINANČNÉHO MECHANIZMU: 1 181 690 €

INTELIGENTNÉ MESTO

Smart City Košice

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť jednotný systém pre integráciu smart riešení vo verejnom osvetlení a doprave. Modernizáciou technológií zvýšime ich kvalitu, štandardy, efektivitu a zabezpečíme zber dát vrátane ich analýz.
Modernizácia svietidiel sa primárne týka hlavných komunikácií v meste: Festivalové námestie, Hlinkova, Jantárová, Ludvíka Svobodu, Moskovská trieda, Moyzesova, Nám. Osloboditeľov, Palackého, Protifašistických bojovníkov, St. Spišská cesta, Staničné námestie, Štefánikova, Trieda KVP, Trieda SNP.

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: február 2022
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: január 2023
CELKOVÉ VÝDAVKY: 997 007 €
VÝŠKA NFP: 947 156,65 €
VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY Z EÚ: 847 455,95 €

B: PROJEKTY VO SCHVAĽOVACOM PROCESE

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Regenerácia vnútroblokov v meste Košice
V rámci projektu je plánovaná realizácia regenerácie 3 vnútroblokových priestorov v rámci mesta Košice:
Revitalizácia vnútrobloku Čínska: stavebné úpravy jestvujúceho parku zahŕňajú revitalizáciu zelene, osadenie mobiliáru a úpravu detského ihriska

Revitalizácia vnútrobloku Turgenevova-Lomonosova: stavebné úpravy jestvujúceho parku zahŕňajú revitalizáciu zelene, osadenie mobiliáru, venčoviská a úpravu ihrísk pre všetky vekové kategórie

Revitalizácia vnútrobloku Bauerova-Jasuschova: stavebné úpravy jestvujúceho parku zahrňajú revitalizáciu zelene, osadenie mobiliáru a úpravu ihrísk pre všetky vekové kategórie
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: apríl 2022
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: september 2023

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY: 1 178 076,89 €
VÝŠKA NFP: 1 119 173,05 €
VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY Z EÚ: 1 001 365,36 €

Prvky zelenej infraštruktúry v meste Košice a adaptácia na zmenu klímy

V rámci projektu sa plánuje so zelenou strechou a s jej zateplením na pavilónoch na budove Magistrátu mesta Košice (MMK), zeleným schodiskom, stavebnými úpravami strechy a okolia budovy MMK. Cieľom je znížiť energetickú náročnosť budovy a zlepšiť klímu vytvorením oddychových zón pre širokú verejnosť.

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: máj 2022
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: august 2023

CELKOVÉ VÝDAVKY: 578 624,64 €
VÝŠKA NFP: 549 693,41 €
VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY Z EÚ: 491 830,94 €

ŠKOLSTVO

Rozšírenie kapacít MŠ Oštepová 1

V rámci projektu plánujeme rozšíriť kapacity v MŠ stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov existujúceho objektu s prvkami inkluzívneho vzdelávania. Súčasný stav obsadenosti predškolského zariadenia je 80 detí, projektom plánujeme rozšírenie kapacít o dve triedy, teda 44 detí. 
 
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: máj 2022
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: júl 2023

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY: 678 867,58 €
VÝŠKA NFP: 644 924,20 €
VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY Z EÚ: 577 037,44 €

DOPRAVA

Rozvoj nemotorovej (cyklistickej) dopravy v meste Košice

  1. Cyklistická cestička Jána Pavla II. – Popradská. Celková dĺžka trasy – 1,6734 km.
  2. Cyklistická cestička Moskovská trieda–Toryská ul.–Štúrova ulica. Celková dĺžka trasy -6,0033km.

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: máj 2022
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: júl 2023

CELKOVÉ VÝDAVKY: 3 083 093,02 €
VÝŠKA NFP: 2 928 938,37 €
VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY Z EÚ: 2 620 629,07 €

C: PRIPRAVOVANÉ PROJEKTY

INTELIGENTNÉ MESTO


Moderné technológie v meste Košice

Zavedenie dynamického riadenia križovatiek s prednosťou vozidiel MHD (preferencia vozidiel MHD na križovatkách) a Inteligentná svetelná signalizácia (inteligentný semafor)
Kamerový systém na Slaneckej ceste
Inteligentné priechody pre chodcov
Výmena rozvádzačov, výmena inteligentných svietidiel s využitím IoT
Automatické počítanie cestujúcich vo vozidlách MHD
Plánovaný termín podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP): február 2022
PREDPOKLADANÉ VÝDAVKY: 4 000 000 €

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Revitalizácia verejného priestranstva Obrancov mieru
Plánovaný termín podania ŽoNFP: február 2022
PREDPOKLADANÉ VÝDAVKY: 157 205,05 €

Revitalizácia parku na ulici Branisková / Tatranská / ČSL Armády a revitalizácia parku na ulici Kuzmányho / Kpt. Nálepku / ČSL Armády
Plánovaný termín podania ŽoNFP: február 2022
PREDPOKLADANÉ VÝDAVKY: 580 000 €

Zlepšenie environmentálnych aspektov vnútrobloku Hemerkova – Húskova, KVP
Plánovaný termín podania ŽoNFP: február 2022
PREDPOKLADANÉ VÝDAVKY: 890 000 €

Takto bude vyzerať park na Braniskovej. Zdroj: MMK

Richard Dlhý, zástupca riaditeľa Magistrátu mesta Košice

Odporúčame

TOP články