Mesto má schválený 300-miliónový rozpočet na tento rok

Mesto má schválený 300-miliónový rozpočet na tento rok

Mesto Košice bude tento rok hospodáriť s takmer 300-miliónmi eur, čo je takmer o 9 percent viac ako vlani. Programový rozpočet mesta na roky 2023-25 schválilo dnes po dvojhodinovej diskusii všetkých 36 prítomných poslancov zastupiteľstva.

Ešte predtým hlasmi 29 z 33 poslancov prešiel pozmeňujúci návrh Anny Súkenníkovej (STAN), ktorá v ňom navrhla prerozdelenie sumy 300 000 eur pre viaceré projekty a aktivity. Naopak návrh Romana Matoušeka (Košický klub), aby primátor mesta Jaroslav Polaček (nezávislý) mohol v rámci rozpočtu presúvať len 0,5 percenta namiesto súčasných 10 percent výdavkov nezískal dostatočnú podporu, keď zaň hlasovalo 17 z 36 poslancov.

O návrhu Igora Petrovčika (STAN) na poskytnutie príspevku vo výške 30 000 eur pre Múzeum Vojtecha Löfflera sa napokon vôbec nehlasovalo. Dneškom po takmer štyroch mesiacoch končí aj rozpočtové provizórium, počas ktorého mohli výdavky mesta každý mesiac dosiahnuť maximálne 1/12 z celkových výdavkov minuloročného rozpočtu.

Primátor mesta predložil poslancom návrh rozpočtu na tento rok začiatkom decembra. Na základe dohody medzi ním a šéfom finančnej komisie Romanom Matouškom (Košický klub) mohli poslanci na zasadnutiach komisie od začiatku roka diskutovať o každej časti chystaného rozpočtu. Spolu sa k návrhu rozpočtu uskutočnilo deväť zasadnutí Finančnej komisie a viacero ďalších stretnutí s poslancami a odbornou verejnosťou. Finančná komisia na svojom aprílovom rokovaní odporučila návrh rozpočtu, ktorý vychádzajúca z Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja a Akčného plánu rozvoja mesta Košice 2022 – 2024, schváliť.

Celkové príjmy tohtoročného rozpočtu predstavujú 298,19 milióna eur, jeho výdavková časť má dosiahnuť 296,19 milióna eur. Prebytok vo výške 2 milióny eur predstavuje poplatok za rozvoj, ktorý je účelovo určený na prerozdelenie medzi mesto a mestské časti v nasledujúcich rokoch.

K vyrovnanému rozpočtu dopomôže aj 15-miliónový úver

Aby bolo vôbec možné predložiť na rokovanie zastupiteľstva vyrovnaný rozpočet, muselo si mesto zobrať úver v celkovej výške 14,9 milióna eur. Ten pozostával z dlhodobého úveru na spolufinancovanie kapitálových výdavkov na projekty z eurofondov a ďalších investícií vo výške 8,6 milióna eur schváleného v marci, úveru vo výške 2,5 milióna eur na výstavbu novej športovej haly pre loptové športy na ZŠ s MŠ Želiarska 4 schváleného v decembri minulého roka a ďalšieho úverového rámca vo výške 3,8 milióna eur.

„Som nesmierne rád, že sme sa dohodli a ukázali Košičanom, že sa vieme spojiť a pracovať pre naše mesto. Diskusia k rozpočtu trvala takmer pol roka, no všetci sme dokázali urobiť ústupky, aby mohol byť schválený. Žiaľ, najmä kvôli výpadku na strane príjmov na úrovni až 30 miliónov eur, ktoré spôsobili nekompetentné rozhodnutia vlády, sme museli škrtať takmer v každej rozpočtovej kapitole. Mnohé aktivity sme museli utlmiť. Bude menej kultúry, menej dotácií, no na druhej strane som rád, že sme nepribrzdili rozvoj mesta,“ uviedol po hlasovaní košický primátor. 

Takisto zdôraznil, že vďaka prijatému úveru bude môcť mesto pokračovať vo všetkých plánovaných investíciách. „Dokončíme Košickú futbalovú arénu, Národné tréningové centrum a začneme s výstavbou telocvične na Želiarskej. Ďakujem všetkým, ktorí prispeli svojou prácou k vytvoreniu vyrovnaného rozpočtu a tiež poslancom, ktorí návrh jednohlasne podporili.“

Príjmová časť rozpočtu predpokladá výnos dane z príjmov fyzických osôb na úrovni 132 miliónov eur. Do rozpočtov mestských častí z podielových daní a dane za psa pôjde takmer 13,5 milióna eur. Mestské časti okrem toho môžu už tento rok získať až 6,6 milióna eur z eurofondov ako finančnú pomoc na kompenzáciu nákladov súvisiacich s migračnou krízou.

Predpokladaný výber dani z nehnuteľností má byť vo výške 36,7 milióna eur a pri miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad 13,2 milióna eur. Mesto predpokladá príjmy z predaja majetku vo výške 1,8 milióna eur. Do rozpočtu by malo pritiecť aj takmer 17,5 milióna eur z eurofondov.

Aj v tomto roku tvorí najväčšiu výdavkovú položku rozpočtu školstvo. Celkové investície do oblasti vzdelávania prevyšujú 118,6 milióna eur, čo je vyše 40 percent celého rozpočtu. Ďalšou významnou položkou je doprava s takmer 65,8 miliónmi eur. V rámci tejto rozpočtovej kapitoly dostane DPMK rekordný finančný príspevok v celkovej výške 32,31 milióna eur.

V porovnaní so schváleným minuloročným rozpočtom ide u mestského dopravcu o vyše 26-percentný nárast, v porovnaní so skutočným minuloročným čerpaním dosahuje zvýšenie 5,5 percenta. Takmer 6 miliónov eur je určených na podporu športu a mládeže v meste nielen prostredníctvom dotácií pre športové kluby, ale aj výstavby, resp. rekonštrukcií športovísk v meste.

Rozsah sociálnych služieb sa aj napriek kríze podarilo zvýšiť

V meste je takmer 60 000 poberateľov rôznych druhov dôchodkov. Oproti minulému roku sa podarilo nielen zachovať, ale zvýšiť aj rozsah poskytovaných sociálnych služieb. Medziročne vzrástli príspevky na sociálne služby, napr. na terénnu opatrovateľskú službu je vyčlenených takmer 3,4 milióna eur, čo je o 5 percent viac ako bolo na tieto služby čerpané vlani. Pre dotáciu na stravovanie seniorov je vyčlenených 325 000 eur, na starostlivosť o ľudí bez domova 150 000 eur.

Košice sú s najväčšou pravdepodobnosťou jedinou samosprávou na Slovensku, ktorá v tomto roku začalo poskytovať nové sociálne služby. Z tohto dôvodu pôjde milión eur z rozpočtu na prevádzku novovzniknutého Centra komunitných sociálnych služieb v Krásnej.

To v rámci svojho zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, denného stacionáru a útulok – sociálneho bývania pre dve rodiny poskytuje v celoročnej nepretržitej prevádzke  pobytové sociálne služby pre 46 odkázaných osôb. Mesto zároveň uvoľní takmer 3,2 milióna eur pre Stredisko sociálnej pomoci, ktoré okrem iného prevádzkuje Zariadenie pre seniorov s kapacitou 180 lôžok na Garbiarskej.

Výdavky na verejné osvetlenie vzrastú o 85 percent

Košičania tento rok výraznejšie pocítia aj zlepšenie bezpečnosti na uliciach. Na výstavbu, údržbu a rekonštrukciu verejného osvetlenia pôjde takmer 5,2 milióna eur, čo je oproti vlaňajšku 85-percentný nárast. Okrem toho finančné prostriedky vo výške 70 000 eur budú použité na vypracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu inteligentných priechodov pre chodcov v mestských častiach. a doplnenie v lokalitách mesta, ktoré doteraz nemajú verejné osvetlenie.

V rámci výdavkov na mzdy a odvody volených predstaviteľov samosprávy a odmeny poslancov mestského zastupiteľstva pôjde 787 200 eur. Mesto v tomto roku bude splácať bankové úvery vo výške 4,55 milióna eur. Okrem toho na splátky úverov z PPP projektov, v rámci ktorých došlo uplynulý rok k súvislým opravám 13 ulíc v meste a financovanie DPH pri plánovanej tretej tohtoročnej etape týchto investícií, je vyčlenených 2,3 milióna eur. „Rokujeme s vládou, aby nám mohli byť odpustené niektoré úvery z minulosti. Chceme zabojovať, aby to, čo nám štát zobral, nám odpustil v bankových úveroch, ktoré od neho máme,“ dodal primátor.

Kam pôjdu niektoré tohtoročné výdavky rozpočtu?

– rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty – 15 002 716 eur
– zimná údržba mestských komunikácií – 4 500 000 eur
– rekonštrukcia a výstavba športovísk (Angels aréna, školské športové ihrisko pri ZŠ Janigova, nová telocvičňa pri ZŠ s MŠ Želiarska, ihrisko pre malý futbal pri ZŠ Starozagorská – 4 250 000 eur.
– na rekonštrukciou horizontálnych vrtov na sídlisku Dargovských hrdinov, rekonštrukciou Hrajúcej fontány na Hlavnej ulici, dofinancovanie rekonštrukcie Krematória pre Správu mestskej zelene – 2 700 000 eur
– Stavebná údržba a súvislé opravy komunikácií a chodníkov – 1 920 000 eur
– rekonštrukcie, zelené projekty a rozšírenie kapacít v materských školách – 1 344 299 eur
– Modernizácia zastávok MHD a informačných systémov na Slaneckej ceste – 1 262 135 eur
– projektová dokumentácia druhej časti II. etapy Modernizácie električkových tratí na sídlisku Nad jazerom a Alejová ulica – 1 251 600 eur
– peňažný vklad do Národného tréningového centra Košice – 1 225 000 eur
– peňažný vklad do Košickej futbalovej arény – 1 050 000 eur
– obstaranie a skvalitnenie služieb súvisiacich s parkovacím systémom v meste – 800 000 eur
– výstavba cyklochodníkov na sídlisku KVP – 698 126 eur
– cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste – 474 134 eur
– Modernizácia zastávok MHD a informačných systémov v meste – 510 903 eur
– úhrada predpokladanej straty kúpalísk v správe mestského podniku TEHO – 423 200 eur
– príprava výstavby nových nájomných bytov pre mladé rodiny na Jesenského ulici a rekonštrukcia hybridných bytov – 390 000 eur
– rekonštrukcia a modernizácia chovných zariadení a ďalšie investície v ZOO – 300 000 eur
– finančné prostriedky na veterinárnu starostlivosť, dotácie a prevádzku útulkov pre opustené zvieratá – 268 000 eur
– prekrytie strechy ľadovej plochy Športovo-zábavného areálu na Alejovej ulici 240 000 eur
– projektové dokumentácie na rekonštrukciu ciest (Šaca – Veľká Ida, Hlinkova ulica, most Slovenskej jednoty, stavebný zámer Ukrajinská ulica) – 220 000 eur
– grantový program na podporu nezávislých subjektov v oblasti kultúry a kreatívy – 192 000 eur
– účelový transfer na prevádzkové náklady súvisiace s chodom Steel Arény a Tréningovej haly pre o.z. Košická aréna – 192 000 eur
– Kultúrne podujatia (Košické Vianoce a Silvester, Dni mesta Košice, Leto v Košiciach a kultúrna jeseň) – 147 100 eur
– prevádzka multifunkčnej športovej plochy na streetbal a ľadovej plochy v Mestskom parku – 57 600 eur.

Zdroj: DT

Foto: Miroslav Vacula

Odporúčame

TOP články