Luník IX mení svoju tvár

Luník IX mení svoju tvár

Vysoká miera nezamestnanosti a z nej prameniaca kriminalita, ľudia bez domova, bez prístupu k pitnej vode, ulice bez verejného osvetlenia, paneláky topiace sa v odpadkoch. Luník IX takto prezentuje väčšina domácich i zahraničných médií. Často ako najväčšie geto na Slovensku, ba dokonca v Európe. Aká je realita?

„Už niekoľko rokov robím všetko pre to, aby sa tento názor zmenil. S pomenovaním „geto“ nesúhlasím. Geto vyzerá inak. Verejnú mienku formujú médiá, ktoré často pracujú so starými otrasnými fotografiami a videami, doslova vyhľadávajú negatíva, prezentujú Luník IX len v zlom svetle. Realita je ale v porovnaní s minulosťou iná. Dnes už sídlisko vyzerá oveľa lepšie ako pred pár rokmi, postupne meníme jeho tvár. Myslím si, že aj nedávna návšteva pápeža Františka vyslala do sveta pozitívne informácie o našom sídlisku. Od ideálneho stavu sme však ešte ďaleko. Je to beh na veľmi dlhé trate. Dôležitá je aj zmena myslenia samotných obyvateľov, ktorých vedieme k vlastnej zodpovednosti za svoje osudy,“ hovorí prvý vysokoškolsky vzdelaný starosta tejto mestskej časti, bývalý zamestnanec U. S. Steel Marcel Šaňa.

Vo funkcii starostu ste siedmy rok. Čo sa vám podarilo zlepšiť v živote obyvateľov?

Celé moje úsilie sleduje jeden cieľ – zvýšiť kvalitu života našich občanov. Podarilo sa nám oddĺžiť sídlisko, vďaka čomu môžeme žiadať o granty a aj sme ich získali. V bytovom dome Hrebendova 1 až 3 sme po oprave strechy prešli postupne od časovo regulovanej dodávky pitnej vody až po kreditné vodomery s nepretržitou dodávkou. Vymenili sme stupačky a vďaka úspešnému projektu a získaným financiám sme v jeseni roku 2018 zaviedli kreditný systém predplatenej dodávky elektrickej energie s diaľkovým ovládaním. Jednoducho povedané – vopred platíš za to, čo spotrebuješ. Je to veľmi dobré riešenie, pri ktorom nevznikajú dlhy nájomníkov. V dome na Krčméryho 13 až 15 sme po výmene stupačiek vody a kanalizácie zaviedli tiež kreditné vodomery. V takzvaných „kukuriciach“ sme vďaka úspešnému projektu zrealizovali novú vodovodnú prípojku a vytvorili výdajňu vody s inteligentným vodomerom. Všetci nájomníci dostali kartu, na ktorú si dobíjajú kredit. Vďaka úspešnému projektu sme začali rozširovať kamerový systém. Dnes máme na sídlisku 47 kamier, čím sa výrazne zvýšila bezpečnosť. Večerné sídlisko sa konečne rozsvietilo, v súčasnosti už meníme svietidlá na úspornejšie ledkové. Náš doteraz najvýznamnejší projekt v rozsahu vyše dvoch miliónov eur s názvom „Prestupné bývanie Luník IX“ bol schválený a prebieha výber dodávateľa vo verejnom obstarávaní. Vďaka nemu pribudne na sídlisku 48 nových bytov.

V apríli 2018 schválili poslanci mestského zastupiteľstva Koncepciu komplexného riešenia situácie na sídlisku Luník IX, ktorá definuje jeho problémy a navrhuje riešenia v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, bývania a hygieny. Neostal ležať len niekde v „šuflíku“?

Všetky naše aktivity, či už zo strany mesta alebo mestskej časti robíme v súlade s týmto dokumentom. Oblasti vzdelávania sa venuje prioritne mesto ako zriaďovateľ základnej a materskej školy. Všetci si uvedomujeme, že cesta k zlepšeniu situácie Rómov ide hlavne cez vzdelávanie a osvetu. Na Luníku pôsobí aj súkromná materská škola, ktorá je zameraná hlavne na detičky z Mašličkova, na ich výchovu a integráciu do spoločnosti. Napriek tomu, že aj na úrade zamestnávame niekoľko našich šikovných obyvateľov, oblasť zamestnanosti týmto nedokážeme výraznejšie ovplyvniť. Pozitívne hodnotím prístup mestských podnikov, ktoré zamestnali niekoľko desiatok našich obyvateľov. Napríklad v Správe mestskej zelene našlo vďaka primátorovi mesta prácu 31 ľudí. Aj v sociálnom podniku mestskej časti KVP pracujú naši ľudia. Zámerom vytvorenia vlastného sociálneho podniku sa zaoberáme už dlhšie. Nie je však jednoduché vymyslieť taký model, ktorý vytvorí podmienky pre celoročné efektívne využitie zamestnancov. Mestská časť sa venuje oblasti bývania a hygieny. Snažíme sa, aby riešenia boli dlhodobo udržateľné a nevytvárali do budúcnosti straty či dlhy.

Doteraz mesto muselo zbúrať 10 bytoviek, ktoré zničili samotní obyvatelia. Aj keď sa začala vďaka projektu neziskovej organizácie ETP Slovensko svojpomocná výstavba domov pre 9 rodín, ktoré nemajú žiadne dlhy na nájomnom a na výstavbu si šetria, väčšina obyvateľov ostáva bez strechy nad hlavou alebo žijú v osade Mašličkovo. Ako mienite tento zásadný problém riešiť?

Zbúraním viacerých bytoviek sa vytvoril značný deficit bytov. V tejto oblasti dôjde k miernemu zlepšeniu aj vďaka projektu s názvom „Prestupné bývanie Luník IX“. Mestská časť získala finančné prostriedky na výstavbu 48 bytov. Zámerom je vybudovanie štyroch trojpodlažných bytových domov s 12 bytovými jednotkami v každom z nich do konca roku 2023.

Podľa akých kritérií budete vyberať nájomníkov?

Obsadzovanie bytov bude prebiehať na princípe zásluhovosti.

Ako chcete predísť ničeniu nových bytov?

Nevyhnutnou súčasťou projektu je činnosť troch asistentov bývania. Práca asistenta bude súvisieť najmä s výberom domácností, mapovaním bytovej situácie cieľovej skupiny. Asistent motivuje domácnosti na zapojenie sa do systému bývania, vysvetľuje jeho podmienky a kritériá. Poskytuje podporu pri zapojení sa členov domácnosti do spoločenského a pracovného života, pričom prihliada na individuálne potreby domácností. Svojou činnosťou podporuje rozvoj osobných záujmov členov domácností, snaží sa predchádzať a riešiť krízové situácie. Členov domácností vedie k nezávislosti, sebestačnosti a k samostatnému bývaniu, ako aj zodpovednému prístupu k úhrade svojich nákladov spojených s bývaním a službami. Výsledkom práce asistenta je výstup domácnosti zo systému a jej presun do voľných bytových kapacít mesta Košice za podmienky, že domácnosť preukáže svoju schopnosť a tým aj oprávnenosť samostatne existovať mimo marginalizovanej komunity.

Pred návštevou pápeža Františka bolo na sídlisku veľké upratovanie. Ako chcete naďalej udržiavať poriadok vo verejnom priestore a zabrániť vyhadzovaniu odpadkov z bytov?

Nie je to celkom tak. Ešte sa ani nevedelo o návšteve pápeža a už boli haldy odpadu zlikvidované. Od toho času sa nám darí úspešne udržiavať čistotu. Vďaka nášmu kamerovému systému v spolupráci s mestskou políciou riešime priestupky v prípade vyhadzovania odpadu z bytoviek. Obyvatelia sú ochotní dobrovoľne po sebe upratať. Ukázalo sa, že je to lepší nástroj ako peňažná pokuta.

Ako hodnotíte spoluprácu s mestom?

Je asi najlepšia za posledné roky. Mesto nám výrazne pomohlo aj pri príprave a spracovaní podkladov pre projekt prestupného bývania a vytvára podmienky pri riešení našich projektových zámerov, a to či už poskytovaním potrebných pozemkov alebo odbornými radami. Dokázali sme, že poskytnuté účelové finančné prostriedky vieme používať efektívne a zodpovedne.

Mikuláš Jesenský

Foto: Miroslav Vacula

Odporúčame

TOP články