Zmena klímy v Košiciach – Aké sú výzvy a riešenia?

Zmena klímy v Košiciach – Aké sú výzvy a riešenia?

Zmena klímy je komplexný problém, ktorý ovplyvňuje našu planétu a aj naše mesto Košice. Vedecké poznatky a verejná diskusia jasne poukazujú na naliehavosť riešenia tejto problematiky.

Prvým krokom v boji proti zmene klímy je adaptácia na zmenu klímy, ktorá zahŕňa prispôsobenie sa prírodných a ľudských systémov novým podmienkam s cieľom eliminovať nepriaznivé dôsledky. S riešením problému môže pomôcť aj vypracovanie zraniteľnosti hodnoteného územia. Zraniteľnosť miest na dopady zmeny klímy môžeme chápať ako funkciu sociálnych, ekonomických a politických procesov.

Zmena klímy v Košiciach je podobná zmenám klímy v stredoeurópskom priestore. Na základe analýzy zraniteľnosti (RVA) Košíc v rámci projektu Mission CE Climate vieme, že naše mesto je najvýraznejšie ovplyvňované vlnami horúčav, prívalovými dažďami a s tým súvisiacimi záplavami v našom území.

Najzraniteľnejšími skupinami sú deti do 15 rokov, ľudia nad 65 rokov a dlhodobo nezamestnaní. Tieto skupiny ohrozujú najmä znečisťujúce látky z dopravy, tuhé znečisťujúce látky (PM2,5) a prízemný ozón.

Hodnotenie zraniteľnosti Košíc je kľúčové pre ďalšie kroky v zmierňovaní dopadov na zmenu klímy. Na základe týchto poznatkov môžeme vypracovať stratégie na zmiernenie dopadov a budovať odolnejšie mesto.

Hodnotenie zraniteľnosti mesta Košice nájdete na webe mesta: https://static.kosice.sk/article/EI3dbuXFazO2YOT5Ui/mission_ce_climate_vulerability_assessment_kosice_final_sk.pdf

Zdroj: mesto Košice

Foto (ilustr.): mesto Košice

Odporúčame

TOP články