Začali sa zápisy prvákov do základných škôl

V Košiciach otvorili dnes každú základnú a materskú školu

Košické základné školy (ZŠ) sa už tešia na budúcich prváčikov. Zápisy do prvého ročníka začali dnes, v piatok 1. apríla. Týkajú sa detí, ktoré do 31. augusta 2022 dovŕšia šesť rokov a dosiahnu školskú spôsobilosť. Takisto platia aj pre deti, pre ktoré nastal v tomto školskom roku odklad školskej dochádzky.

Viceprimátorku Gurbáľovú teší, že deti môžu osobne prísť

Ak zvedavé deti alebo ich rodičia nestihnú do tej „svojej“ školy zavítať v piatok medzi 14.00 – 18.00 hod., na zápis môžu ísť aj v sobotu 2. apríla od 8.00 – 12.00 hod. Na rozdiel od minulého a predminulého roku sa zápisy tentoraz uskutočnia aj za osobnej prítomnosti detí. Tí však spolu so svojimi rodičmi musia aj naďalej dodržiavať všetky platné pandemické opatrenia súvisiace s ochorením Covid-19.

„Sme radi, že zápisy už môžu byť také ako sme ich všetci poznali pred pandémiou. Deti sa tak na nich už môžu stretnúť napr. aj so svojimi novými kamarátmi, s ktorými budú sedieť v prváckej triede. Zákonný zástupca môže prihlásiť dieťa iba do jednej školy. Dieťa možno prihlásiť na povinnú školskú dochádzku v základnej škole podľa školského obvodu, v ktorom má trvalý pobyt, pokiaľ si rodič nevyberie inú školu. Bližšie informácie získajú rodičia na internetových stránkach škôl, ktoré tento mesiac zverejnili na svojich webstránkach elektronické prihlášky,“ skonštatovala viceprimátorka mesta Košice Lucia Gurbáľová (KDH).

Rodičia nesmú zabudnúť doniesť so sebou viaceré doklady

Rodičia na zápisy okrem vyplnenej prihlášky s osobnými údajmi budúceho prváka musia doniesť aj jeho rodný list, občianske preukazy alebo občiansky preukaz zákonného zástupcu a čestné prehlásenie od druhého zákonného zástupcu na vykonanie zápisu.

„Zákonný zástupca mohol základnej škole poskytnúť tieto osobné údaje už pred zápisom dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy alebo prostredníctvom elektronického dokumentu s autorizovaným elektronickým podpisom,“ doplnila vedúca oddelenia školstva Magistrátu mesta Košice Beáta Lopušniaková. 

V prípade, ak rodič zapisuje na povinnú školskú dochádzku dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

O prijatí dieťaťa na ZŠ rozhodne jej riaditeľ do 15. júna 2022. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice je 32 základných škôl a dve základné školy s materskými školami (MŠ). Celkovo sa v nich vzdeláva 16 498 žiakov.

Zápisy do materských škôl budú nasledovať v máji

V celkovo 54 materských školách (MŠ) a dvoch ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa zápis uskutoční v priebehu mája tohto roka. Každá MŠ má určené vlastné podmienky. Záverečný ročník MŠ je v zmysle novely zákona o výchove a vzdelávaní povinný pre všetky deti, ktoré najneskôr 31. augusta 2022 oslávia piate narodeniny. Tie budú prednostne prijímané podľa miesta trvalého bydliska.

Na zápis budúcich škôlkarov bude potrebné predložiť kompletne vyplnenú a podpísanú Žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do MŠ spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorá obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Po overení všetkých údajov rozhodnú riaditelia materských škôl o prijatí dieťaťa na základe kapacitných možností. Vedúca oddelenia školstva Beáta Lopušniaková predpokladá, že tak ako po minulé roky bude aj tentoraz možné do mestských MŠ umiestniť všetky deti, ktorých rodičia si podali prihlášku.

(JP)

Foto: Miro Vacula

Odporúčame

TOP články