Vyhlásenie mesta Košice k vojenskej agresii na Ukrajine

Vyhlásenie mesta Košice k vojenskej agresii na Ukrajine

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach, ako zastupiteľský zbor obyvateľov mesta Košice, druhého najväčšieho mesta na Slovenku schválilo v stredu 2. marca na mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva vyhlásenie k vojnovej agresii Ruskej federácie voči Ukrajinskej republike, jej demokraticky zvoleným inštitúciám a občanom Ukrajiny.

Vychádzajúc z úcty k hodnotám slobody a demokracie, vedomé si nevyhnutnej potreby rešpektovania princípov a noriem medzinárodného práva, berúc do úvahy obsah medzinárodných dokumentov, ktorými sú najmä Charta Organizácie spojených národov, Helsinský záverečný akt, Budapeštianske memorandum, Parížska charta a základná zmluva NATO-Rusko, majúc na pamäti dlhodobú spoluprácu medzi mestom Košice a jeho partnerským mestom Užhorod, ktorého územie je tak, ako aj územie mnohých iných ukrajinských miest, v súčasnosti postihnuté vojnou, týmto odmieta a odsudzuje vojenskú agresiu Ruskej federácie voči Ukrajine, ktorá je v príkrom rozpore so základnými morálnymi a právnymi princípmi civilizácie, ktorej je mesto Košice súčasťou, ako aj v rozpore s medzinárodnými dokumentmi, v ktorých sú tieto morálne a právne princípy inkorporované, vyjadruje plnú podporu a solidaritu občanom Ukrajiny a vyjadruje sústrasť nevinným obetiam tejto agresie, žiada Ruskú federáciu o rešpektovanie noriem medzinárodného humanitárneho práva a umožnenie bezpečného humanitárneho prístupu a pomoci všetkých osobám v núdzi, žiada Ruskú federáciu, aby okamžite zastavila vojenské operácie a bezpodmienečne stiahla všetky ozbrojené sily, vojenskú techniku z celého územia Ukrajiny, majúc na zreteli jej medzinárodne uznané hranice plne podporuje snahy o mierové riešenie vojenského konfliktu.

Odporúčame

TOP články