Top projekty zelenej grantovej výzvy

Top projekty zelenej grantovej výzvy

Začiatkom roka mesto vyhlásilo zelenú grantovú výzvu, ktorej cieľom bolo podporiť projekty, ktoré prispejú k vytvoreniu zdravého životného prostredia a zvýšeniu odolnosti mesta voči zmenám klímy. Viac ako 50 tisíc eur mesto rozdelilo medzi jednotlivcov, organizácie a záujmové združenia, ktoré aktívne pôsobia v oblastiach ochrany životného prostredia na území mesta.

Vďaka tejto výzve sa aj u Košičanov zvýšilo povedomie o starostlivosti o biodiverzitu, modrú aj zelenú infraštruktúru. V priestore Tabačky bola vytvorená komunitná záhrada a Ťahanovská komunitná záhrada sa dočkala zatraktívnenia. Zároveň boli skvalitnené prvky modrej a zelenej infraštruktúry, medzi nimi pochôdzna fontána v Mestskom parku, Mlynský náhon, 4 vodozádržné opatrenia na sídliskách.
Za parkom Anička bola zrevitalizovaná plocha, ktorá je devastovaná inváznymi rastlinami. Verejný priestor na sídlisku Luník IX taktiež prešiel revitalizáciou.

V roku 2021 využilo možnosť registrácie do zelenej grantovej výzvy 23 žiadateľov, ktorí podali 14 žiadostí, z ktorých 12 bolo registrovaných podľa pravidiel výzvy. Z 9 odsúhlasených projektov boli zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Košice uzavreté s 8 žiadateľmi v celkovej výške 44 300 € (svoj projekt sa rozhodol jeden zo žiadateľov nerealizovať).

V rámci výzvy za rok 2021 podporilo mesto napríklad aj ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj s projektom „Miesto smetí šťastné deti – Svetlejšia budúcnosť pre Luník IX“. V rámci projektu došlo k revitalizácii priestoru na Luníku IX, konkrétne na Hrebendovej ulici a vytvoreniu oddychovej zóny so zeleňou a hernými prvkami pre miestnych obyvateľov, primárne pre deti.

Dobrovoľnícke centrum Košického kraja uspelo s projektom Voda nie je odpad. Projekt sa zameriava na realizáciu 120 m2 vodozádržných opatrení v podobe depresií a dažďových záhrad na uliciach Pekinská, Hemerkova, Janigova a Bauerova.

V rámci projektu Zlepšenie kvality vody a podmienok pre rozvoj biotopu Mlynského náhonu a Mlynského potoka bol v koryte Mlynského náhonu vybudovaný ostrov. Novovybudovaný ostrov predovšetkým podporí biodiverzitu a vytvorí vhodné životné podmienky pre hodnotnú faunu aj flóru.

(CŠ)

Foto: Mesto Košice

Odporúčame

TOP články