Svetový deň civilnej ochrany nesie v súčasnosti silný odkaz

Svetový deň civilnej ochrany nesie v súčasnosti silný odkaz

Denne sme informovaní o rôznych nebezpečných udalostiach, živelných pohromách, či prírodných alebo človekom zavinených katastrofách. Všetko sú to mimoriadne udalosti, pri ktorých dochádza k obrovským škodám na majetku, životnom prostredí a bohužiaľ neraz aj na ľudských životoch. Človek si častokrát neuvedomuje závažnosť rizika, ktoré ohrozuje jeho život, zdravie a majetok do tej doby, kým sa sám nestane obeťou katastrofy. Mnohokrát nevieme, ako máme v takejto situácii reagovať a s narastajúcou panikou sa to mnohokrát odzrkadľuje aj v stratách na ľudských životoch.

Každý rok si 1. marca pripomíname Svetový deň civilnej ochranynajmä náplňou práce a činnosťami osôb pôsobiacich v oblasti civilnej ochrany pri riešení bezpečnosti obyvateľstva ale aj odstraňovaní následkov náhlych či mimoriadnych udalostí.

Čo je to vlastne civilná ochrana? Civilnú ochranu ako takú upravuje zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, ktorý dňa 27. januára 1994 schválila Národná rada Slovenskej republiky. Tento zákon upravuje podmienky na účinnú ochranu života, zdravia a majetku občanov pred následkami mimoriadnych udalostí, stanovuje aj úlohy a pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, ale aj práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri zabezpečovaní civilnej ochrany obyvateľstva. Je to vlastne systém úloh a opatrení zameraných predovšetkým na ochranu civilného obyvateľstva formou prevencie a znižovania rizika ohrozenia vzniku mimoriadnych udalostí. Poslaním civilnej ochrany obyvateľstva je okrem iného aj vytváranie podmienok na prežitie počas mimoriadnych udalostí a taktiež aj určenie postupov a činností na odstránenie následkov takýchto mimoriadnych udalostí.

V oblasti civilnej ochrany má mesto Košice vytvorený systém Síl a prostriedkov na podporu krízového riadenia, ktorého súčasťou sú aj dobrovoľní záchranári, občianske združenia, či neziskové organizácie. Takýto systém slúži na pripravenosť a operatívny zásah v prípade vzniku mimoriadnych udalostí a na efektívnu pomoc obyvateľom mesta a jeho blízkeho okolia, ak sa dostanú do stavu ohrozenia vplyvom mimoriadnej udalosti.

Občan častokrát ako prvý čelí vzniku mimoriadnej udalosti, kým sa k nemu dostanú záchranné zložky. Preto Civilná ochrana mesta Košice informuje svojich občanov okrem možných ohrozeniach a zvyšovania prevencie vzniku mimoriadnej udalosti aj ohľadom prípravy na sebaochranu a vzájomnú pomoc najmä počas a aj po vzniku mimoriadnej udalosti. Mesto Košice formou vzdelávania organizuje v školských zariadeniach rôzne didaktické hry, či účelové cvičenia za účelom prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc.

Vladimír Fabián

Foto: www.cokosice.sk

Odporúčame

TOP články