Od 1. marca sa menia podmienky pre vjazd do košickej pešej zóny

Mesto sprísňuje pravidlá pre pešiu zónu

Mesto Košice oznamuje obyvateľom, podnikateľským a iným subjektom sídliacim v pešej zóne a jej okolí, že od 1. marca začína platiť nové Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN) č. 226 o režime užívania a VZN č. 225 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice.

Od tohto dátumu dôjde k viacerým zmenám pri vjazde motorových vozidiel do pešej zóny, ktorá je ohraničená 12 ulicami v mestskej časti Staré mesto. Cieľom týchto úprav je zníženie počtu automobilov, ktoré jazdia po pešej zóne a zvýšenie bezpečnosti obyvateľov tejto časti mesta a návštevníkov centrálnej mestskej zóny.

Historickú časť mesta tvoria tieto ulice: Hlavná v časti úseku od ulice Rooseveltova po Kasárenské námestie, vrátane pasáži vedúcich z Hlavnej, Františkánska, Biela, Univerzitná, Pri Miklušovej väznici, Mlynská v časti úseku od ulice Puškinova po Hlavnú, Zvonárska, Vrátna v časti úseku od ulice Bočná po Hlavnú, Alžbetina v časti úseku od ulice Bočná po Hlavnú, Zámočnícka, Uršulínska, Poštová v časti úseku od ulice Mäsiarska po Hlavnú.

Pri nastavovaní pravidiel sa prihliadalo na záujmy podnikateľov a miestnych obyvateľov

V pešej zóne je vylúčená premávka motorových vozidiel, okrem prípadov určených dopravnou značkou alebo zákonom o cestnej premávke. Podľa vedúcej oddelenia daní a poplatkov magistrátu mesta Košice Tatiany Molekovej bude vstup do všetkých častí pešej zóny oslobodený od dane iba v prípadoch ustanovených vo VZN, a to predovšetkým v čase, ktorý je dopravnou značkou určený na zásobovanie (od 22.00 hod. do 9.00 hod.). Aj keď hlavným cieľom regulácie je zvýraznenie charakteru historickej časti mesta ako lokality určenej predovšetkým pre peších (chodcov), pri nastavovaní pravidiel sa prihliadalo aj na oprávnené záujmy podnikateľov a miestnych obyvateľov.

„Cez deň a vo večerných hodinách sa do pešej zóny bude možné dostať iba s vydaným povolením od Mesta Košice. Aj naďalej platí, že motorové vozidlá môžu zotrvať v pešej zóne len na nevyhnutný čas. Všetky potrebné formuláre a spôsob, akým je to možné urobiť aj s potrebnými vysvetlivkami nájde každý záujemca na našej stránke www.kosice.sk/obcan/formulare-a-tlaciva,“ uviedla.

Zároveň v rámci rozbiehajúceho sa projektu „Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice“, ktorý je spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov EÚ, by mali byť v najbližšej dobe pripravené aj intuitívne elektronické formuláre.

Sadzby za vstup závisia od kategórie a hmotnosti vozidla

Mesto vydá povolenie tým vlastníkom motorového vozidla, ktorí majú oprávnenie parkovať v garáži alebo dvore, pričom tam nemajú zabezpečený prístup z ulice mimo historickej časti. O výnimku môžu požiadať aj fyzické alebo právnické osoby, ktoré tam zabezpečujú stavebné práce a údržbu inžinierskych sietí alebo spravujú nehnuteľností v pešej zóne a ďalšie špecifické prípady, ktoré sú uvedené vo VZN.

Sadzba dane za motorové vozidlo a každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania v historickej časti predstavuje podľa zákona o cestnej premávke od 20 do 100 euro v závislosti od kategórie a hmotnosti vozidla. Ak je držiteľom vozidla fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená parkovať vozidlo v garáži alebo vo dvore, kde nemá zabezpečený prístup z ulice mimo historickej časti, môže si vybrať, či za každý deň vjazdu a zotrvania v pešej zóne zaplatí 1 euro alebo paušálne 100 eur ročne.

Obyvatelia s trvalým pobytom zaplatia 30 eur na rok

V takom prípade o to musí daňovník oznámiť mestu Košice, ktoré je správcom dane. V prípade, ak je držiteľom vozidla fyzická osoba s trvalým pobytom v historickej časti alebo v nej vlastní nehnuteľnosť, zaplatí len 30 eur ročne. Naopak, od dane bude oslobodený vjazd a zotrvanie vozidla v historickej časti, ak vozidlo bude prepravovať osobu s ťažkým zdravotným postihnutím.

Vodič akéhokoľvek motorového vozidla, ktoré vstúpi do pešej zóny, sa na požiadanie Mestskej polície alebo ďalších bezpečnostných zložiek musí preukázať platným povolením a je povinný umiestniť ho za čelné sklo motorového vozidla na viditeľnom mieste.

Vladimír Fabián

Foto: Mesto Košice

Odporúčame

TOP články