Ekuména v Košiciach búra múry a buduje mosty

Ekuména v Košiciach búra múry a buduje mosty

Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností (ESCNS) na území mesta Košice, ktoré vlani oslávilo 25 rokov, je vzorom pre ekumenické spoločenstvá nielen v mnohých iných mestách na Slovensku, ale aj vo svete. Vytvára dobré vzťahy medzi cirkvami a náboženskými spoločenstvami a zbližuje ľudí rôzneho vierovyznania.

Akým spôsobom sa vám darí prehlbovať spoluprácu a spájať rôzne náboženské smery?

Dušan Havrila, moderátor ESCNS: Krásu a harmóniu vzájomných medzináboženských vzťahov vytvára spolupráca a participácia na spoločných projektoch s vysokou mierou vzájomnej úcty, rešpektu a solidarity. Ovocie dialógu, ktoré dnes zbierame, má svoje historické pozadie a budovalo sa počas vyše 25-ročnej spoločnej cesty jednotlivých kresťanských cirkví a náboženských spoločností.

Aký prínos má činnosť ESCNS pre košických veriacich? Čo sa pre nich, zvlášť v týchto náročných časoch, snaží robiť?

Radoslav Lojan, zástupca moderátora: Každoročne organizujeme niekoľko významných bohoslužieb a aktivít. Sú to ekumenická bohoslužba koncom januára, pašiový sprievod na Veľký piatok a ďakovná bohoslužba slova za úrodu v jeseni. Mesto Košice už tradične pripravuje Festival sakrálneho umenia, do ktorého aktívne vstupujeme koordinovanými bohoslužbami v rámci každej cirkvi. V júni sa ESCNS zúčastňuje na židovskom cintoríne na spomienke pri príležitosti výročia začiatku deportácií Židov z mesta. V týchto ťažkých pandemických časoch naše spoločenstvo pripravilo online pašiový sprievod na Veľký piatok a online ďakovnú bohoslužbu slova za úrodu v jeseni. Peknou aktivitou bola aj Ekumenická bohoslužba slova v januári, ktorú sme pripravili taktiež online formou nielen pre košických veriacich, ale aj pre divákov na celom Slovensku, a dokonca aj v zahraničí.

Ako sa ESCNS angažuje v oblasti sociálnej pomoci Košičanom?

Anton Konečný, bývalý moderátor: V sociálnej oblasti má každá z cirkví spoločenstva svoju zaužívanú a inštitucionalizovanú prax ako sú napríklad charita, diakonia, problematika bezdomovectva a podobne. Princíp ekumény sa uplatňuje tak, že službu poskytujú všetkým bez ohľadu na vyznanie. Ekumenické spoločenstvo v spolupráci s Teologickou fakultou rozvíja projekt Človek v núdzi. Je to otvorená séria medzinárodných sympózií o dobrovoľníctve, službe v ozbrojených silách, o pastorácii Rómov, o ľuďoch na okraji spoločnosti. Do tejto aktivity sa zapájajú mnohé subjekty z Košíc občianske iniciatívy, rehole, komisia cirkví i samotné mesto Košice.

Minulý rok ESCNS v Košiciach oslávilo 25 rokov existencie. Ako tento míľnik hodnotíte?

Anton Konečný: Naša činnosť sa ustálila do pravidelných bohoslužieb a kultúrnych i sociálnych podujatí. Bohoslužby sú najdôležitejšou činnosťou. Usilujeme sa v nich pokračovať aj počas pandemických obmedzení. Zároveň reagujeme na stále nové výzvy. Nedávno sme začali spolupracovať s Ekumenickou radou cirkví v SR. Pokračujeme aj vo vzácnych medzinárodných iniciatívach, zapájame sa tiež do Európskeho ekumenického hnutia. Svoje postavenie máme napríklad v známej iniciatíve Spoločne pre Európu, ktorá sa usiluje udržať jej kresťanské korene.

Pašiový sprievod, ktorý je v Košiciach už tradičnou súčasťou veľkonočných sviatkov, vlani prekazil koronavírus. V akej forme sa odohrá tento rok?

Tibor Farkaš, pastor Apoštolskej cirkvi: Ekumenické spoločenstvo už viac ako 25 rokov vyjadruje na území nášho mesta spoločnú vďaku Bohu za záchranu a vykúpenie v pašiovom pochode. Pochod je vyjadrením snahy o jednotu našich cirkví, ktorej spoločným menovateľom je obeť Pána Ježiša na kríži. Je zrejmé, že v tomto roku nebudeme môcť vyjsť do mesta a sláviť zvyčajným spôsobom. To, čo sme roky v jednote vybudovali, túžime opäť ako minulý rok uskutočniť v Kresťanskom centre Apoštolskej cirkvi. Pašiový pochod bude možné sledovať naživo cez YouTube kanál Apoštolskej cirkvi. Tento rok pripravujeme vysielanie aj prostredníctvom televízie ANTIK. Prenos sa uskutoční na Veľký piatok 2. apríla 2021 od 13.00 hodiny.

Koronavírus má mnoho obetí – spôsobil straty na životoch, na zdraví, mnohí ľudia prišli o prácu, zapríčinil rozpad rodín, psychické problémy, nárast domáceho násilia… Ako by si mali veriaci udržať vieru a nádej?

Radoslav Lojan: Áno, žijeme vo vojne s neviditeľným, ale reálnym nepriateľom. Žiaľ, v tejto ťažkej situácii sa často nepriateľom stáva človek človeku a skupina voči inej skupine. V reálnom živote jestvuje však i solidarita a priateľstvo, mnoho pozitív v každej životnej sfére. Preto naše Ekumenické spoločenstvo spolu s Ekumenickou radou cirkví na Slovensku prichádza s projektom Fórum dobrých správ. Chceme spájať ľudí dobrej vôle – vidieť, žiť a šíriť viac toho pozitívneho. Ako kresťania máme vieru, a vierou sa človek spája s Bohom. A Boh v Kristovi mení negatívnosť kríža na pozitívum vzkriesenia.

Od svojho vzniku ste vzorom pre ekumenické spoločenstvá nielen v mnohých iných mestách na Slovensku, ale i vo svete. V čom spočíva vaša jedinečnosť?

Dušan Havrila: Som presvedčený o tom, a osobné skúsenosti to len potvrdzujú, že sa v našom spoločenstve nemusíme na nič hrať, pretože funguje na báze dobrovoľnosti a úprimných bratsko- sesterských vzťahov. Robíme to s láskou a úctou s tým vedomím, že jeden druhého pokladáme za lepšieho a hodnejšieho… Nejeden spoločný projekt v meste, v regióne, na Slovensku i v zahraničí nám dal priestor jeden druhého lepšie spoznať nielen po stránke profesijnej, odbornej či teologickej, ale aj po stránke ľudskej a bratskej. A to dáva Ekumenickému spoločenstvu cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice punc jedinečnosti a originality.


Autor: Jana Poľová

Odporúčame

TOP články