Budúci prváčikovia budú mať svoj veľký deň

Budúci prváčikovia budú mať svoj veľký deň

Na 34 základných školách (ZŠ) v meste Košice sa od zajtra začínajú zápisy do ich prvého ročníka. Týkajú sa detí, ktoré do 31. augusta 2023 dovŕšia šesť rokov a dosiahnu školskú spôsobilosť. Takisto platia aj pre deti, u ktorých nastal odklad školskej dochádzky.

Tohtoročné zápisy prváčikov sa uskutočnia v piatok 14. apríla medzi 14.00 – 18.00 hod. ako aj v sobotu 15. apríla od 8.00 – 12.00 hod, pričom školské lavice si na rozdiel od minulých pandemických rokov budú môcť priamo na mieste otestovať aj zatiaľ ešte škôlkari.

V tomto školskom roku navštevuje košické ZŠ 2150 prvákov. Vedúca oddelenie školstva košického magistrátu Beáta Lopušniaková predpokladá aj tentoraz podobné číslo novoprijatých žiakov, ktorí od septembra začnú s povinnou školskou dochádzkou na ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.  

Rodičia musia doniesť aj rodný list dieťaťa a ďalšie doklady

Rodičia môžu dať zapísať dieťa do základnej školy podľa školského obvodu, kde majú trvalý pobyt, alebo môžu si vybrať aj inú školu. Na zápis okrem vyplnenej prihlášky s osobnými údajmi budúceho prváka musia rodičia doniesť aj jeho rodný list a občianske preukazy oboch rodičov. 

Každá ZŠ bude pri zápise dieťaťa vyžadovať jeho meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, adresu trvalého bydliska. Pre správnosť údajov je potrebné, aby si rodičia priniesli so sebou občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Bližšie informácie získajú rodičia na webstránkach škôl, ktoré pred Veľkou nocou zverejnili na svojich webstránkach elektronické prihlášky.

„Rodičia môžu základnej škole poskytnúť osobné údaje už pred zápisom dieťaťa aj prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom, čo však nenahrádza fyzickú prítomnosť dieťaťa na tohtotýždňovom zápise. Počas zápisu musia rodičia ako zákonní zástupcovia svojich ratolestí pre účely nechať na seba kontakt, ktoré vedenie školy využije výhradne na účely ďalšej komunikácie,“ hovorí Beáta Lopušniaková.

V prípade, ak rodič zapisuje na povinnú školskú dochádzku dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa. 

Začiatkom mája sa chystajú zápisy do škôlok

O prijatí dieťaťa na ZŠ rozhodne jej riaditeľ do 15. júna tohto roka. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice je 32 základných škôl a dve základné školy s materskými školami (MŠ). Celkovo sa v nich vzdeláva 17 058 žiakov.

Zápisy sa začiatkom mája uskutočnia aj do celkovo 56 materských škôl (MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Každá MŠ má určené vlastné podmienky, ktoré je možné nájsť na ich webstránkach. Záverečný ročník MŠ je v zmysle novely zákona o výchove a vzdelávaní povinný pre všetky deti, ktoré najneskôr 31. augusta 2023 oslávia piate narodeniny. Tie budú prednostne prijímané podľa miesta trvalého bydliska.

Na zápis budúcich škôlkarov bude potrebné predložiť kompletne vyplnenú a podpísanú žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do MŠ spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorá obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Ak riaditeľ príslušnej materskej školy rozhodne o pokračovaní vzdelávania v materskej škole, zákonný zástupca oznámi túto skutočnosť základnej škole, do ktorej zapísal svoje dieťa.

S umiestnením do materskej školy by ani tentoraz nemal byť problém

Po overení všetkých údajov rozhodnú riaditelia materských škôl o prijatí dieťaťa na základe kapacitných možností. Vedúca oddelenia školstva Beáta Lopušniaková predpokladá, že tak ako po minulé roky bude aj tentoraz možné do mestských MŠ umiestniť všetky deti, ktorých rodičia si podali žiadosť.

V súčasnosti navštevuje MŠ v našom meste takmer 5700 detí. Pri nateraz poslednom zápise do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice boli kladene vybavené všetky žiadosti rodičov detí od 3 rokov veku ako aj väčšina žiadostí rodičov detí, ktoré tretí rok ešte nedovŕšili. Celkovo bolo v uplynulom roku po zápisoch prijatých vyše 1800 nových škôlkarov. 

Zdroj: DT

Foto (ilustr.): Miroslav Vacula

Odporúčame

TOP články