Barca zažíva búrlivý rozvoj

Barca zažíva búrlivý rozvoj

Mestská časť Barca mala v roku 1991 viac ako 2600 obyvateľov, v roku 2021 už približne 3800, čo predstavuje okolo 45-percentný nárast, plánovaná je výstavba ďalších 300 nových domov a záujem o individuálnu bytovú výstavbu naďalej rastie.


S akými problémami sa rozvoj mestskej časti spája? – opýtali sme sa starostu Barce Františka Krištofa.


Problémy nám spôsobujú predovšetkým zložité majetkovoprávne vzťahy vlastníkov pozemkov a chýbajúci investori, ktorí by riešili výstavbu infraštruktúry. Zároveň sú to zdĺhavé stavebné konania a územný plán, keď každá odchýlka musí ísť vo forme zmeny a doplnku územného plánu, čo je časovo mimoriadne náročné.


Nie je potrebná komplexná aktualizácia územného plánu?

Pôvodný územný plán je z roku 1994, čiastkové zmeny a doplnky sme naposledy riešili v roku 2018. Občania však majú ďalšie požiadavky, ktoré by sa dali riešiť v rámci územného konania, no „záväznosť“ územného plánu to brzdí.


Obyvatelia Barce sa niekoľko rokov sťažujú na hluk vrtuľníkov Slovak Training Academy najmä počas nočných výcvikových letov. Uskutočnilo sa viacero rokovaní mesta s organizáciou, ktorá prisľúbila zmeny harmonogramu cvičných letov. Zlepšila sa situácia?

Situácia sa priebežne riešila na úrovni mestskej časti i mesta Košice. Zmeny v poslednom období, zdá sa, situáciu pomohli zlepšiť. Na druhej strane sme pri medzinárodnom letisku, ktorého existenciu musíme rešpektovať aj s jeho vplyvom na náš život.

Dlhoročným problémom je neprejazdný podjazd pod hlavným ťahom na Miškolc pri katastrálnom úrade. Čo s tým?

Aj keď podjazd nie je v našej mestskej časti, výrazne ovplyvňuje výjazd z Barce v križovatke. Donedávna sa k nemu nikto nehlásil. V súčasnosti je už vlastník známy, je ním Ministerstvo hospodárstva SR. Dúfam, že v dohľadnej dobe sa dočkáme opravy.

Barčiansky park patril k najkrajším v bývalej Abovskej stolici. Čo robí mestská časť pre prinavrátenie jeho niekdajšej slávy?

Park je aj v súčasnosti dôležitým prvkom zelene nielen v našej mestskej časti. Priebežne zabezpečujeme jeho údržbu vo vlastnej réžii, postupnú výsadbu stromov, kríkov i záhonov, koncom minulého roku sme jazierko vypustili a vyčistili. Pracujeme na projekte ďalšej výsadby stromov, rekonštrukcii oplotenia ako aj na úprave okolia kaštieľa.

Čo sa vám podarilo za viac ako tri štvrtiny volebného obdobia z vášho programu realizovať?

Podarilo sa zrealizovať väčšinu zámerov, aj keď do toho vpadla pandémia. Išlo najmä o opravy komunikácii a chodníkov, výstavbu parkovísk, výmenu verejného osvetlenia na cestách kde premáva MHD, projekčné prípravy na výstavbu cyklochodníka, na nové komunikácie, križovatky, vybavenie komunálnej techniky a kultúrneho domu.

Ktorú investíciu do najbližších volieb považujete za najvýznamnejšiu?

Výstavbu cyklochodníka do Šebastoviec a niektorých nových komunikácií, rekonštrukciu chodníkov a križovatky Gavlovičova – Niklova.

Ako hodnotíte spoluprácu s mestom, v čom by ste privítali jeho pomoc?

Myslím si, že spolupráca je dobrá, aj napriek zložitej situácii. O pomoc sme požiadali mesto v súvislosti s riešením majetkových vecí – pozemkov v správe Slovenského pozemkového fondu, a výstavbou cyklochodníka do Šebastoviec. Verím, že spolupráca aj v tejto oblasti bude prospešná pre mestskú časť i pre mesto Košice, ktorého sme súčasťou.


(MJ)

Foto: Miroslav Vacula

Odporúčame

TOP články