Začína zber biologicky rozložiteľného odpadu, mesto to bude stáť 2,7 milióna eur

Začína zber biologicky rozložiteľného odpadu, mesto to bude stáť 2,7 milióna eur

Od začiatku nového roka musí aj metropola východu pristúpiť k povinnosti triediť biologicky rozložiteľný odpad z domácností. Rozpočet mesta Košice bude táto nová zákonná úprava zabezpečenia zberu kuchynského odpadu z domácností obyvateľov stáť 2,7 milióna eur. 

Ako bude zber fungovať?

Každej domácnosti žijúcej v rodinnom dome bude v priebehu mesiaca január 2023 až k dverám nehnuteľností bezplatne doručená vlastná zberná nádoba. Pôjde o 30-litrové hnedé vedro označené nápisom Kuchynský BIO odpad. Spolu s touto nádobou bude doručených 25 vriec, ktoré majú byť vložené do nádoby a chrániť ju tak pred znečistením.

„Obyvatelia budú BIO odpad z kuchyne vkladať do nádoby voľne bez použitia ďalších igelitových alebo papierových vrecúšok. Spoločnosť KOSIT zabezpečí odvoz vyzbieraného BIO odpadu raz týždenne. Pri každom zbere bude odpad vo vreci odvezený a domácnostiam budú vrátené prázdne nádoby na ďalšie použitie,“ hovorí generálny riaditeľ Kositu Marián Christenko.

Na každé stanovisko kontajnerov pri bytových domoch v meste Košice pribudne nová zberná nádoba hnedej farby s objemom 240 litrov označená nápisom Kuchynský BIO odpad. V nádobe bude vrece, ktoré ju má chrániť pred znečistením.  Hnedé nádoby bude zberová spoločnosť pristavovať postupne v prvej polovici januára 2023.

Odpad sa bude vhadzovať do hnedých nádob

Práve do hnedých nádob budú obyvatelia voľne vhadzovať odpad z kuchyne. Používanie akýchkoľvek vrecúšok (ani kompostovateľných) nebude povolené. Spoločnosť KOSIT zabezpečí vyprázdnenie spoločných hnedých nádob dvakrát týždenne.

„Materiál zo zberu kuchynského odpadu z domácností obyvateľov Košíc bude energeticky a materiálovo zhodnotený v bioplynovej stanici spoločnosti Eko-Salmo Plus pri obci Kokšov-Bakša. Tá je vybudovaná pre účely zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov cestou výroby a využitia bioplynu na výrobu elektrickej energie. Biologicky rozložiteľný odpad predstavuje hodnotný zdroj pre výrobu alternatívnej energie a organického hnojiva (digestát),“ dopĺňa Marián Christenko.

Spoločnosť KOSIT bude v zmysle zmluvy s mestom Košice zabezpečovať aj zber, odvoz a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu z domácností. Na každé stanovisko kontajnerov pri bytových domoch v meste pribudne nová zberná nádoba hnedej farby s objemom 240 litrov označená nápisom Kuchynský BIO odpad. V nádobe bude vrece, ktoré ju má chrániť pred znečistením. Hnedé nádoby bude zberová spoločnosť pristavovať postupne v prvej polovici januára 2023.

Pilotný projekt priniesol niekoľko zásadných zistení

Pri nastavovaní plošného systému zberu kuchynského BIO odpadu vychádza mesto Košice zo skúseností generovaných v pilotnej lokalite Nová Terasa. Projekt bol spustený už 1. júla 2021, teda 18 mesiacov pred povinným zavedením zberu tohto druhu odpadu v meste. Do zberu na Novej Terase sú zapojení obyvatelia rodinných domov i bytov, celkovo takmer 650 domácností. Zber prebieha raz týždenne a hmotnosť odpadu z jedného zberu predstavuje v priemere 700 kg.

Do všetkých domácností individuálnej i bytovej výstavby bol pred spustením pilotného projektu doručený 10-litrový košík na zber odpadu priamo v kuchyni a štartovacia zásoba kompostovateľných vrecúšok do tohto košíka. Nie všetky domácnosti majú priestorové možnosti na umiestnenie doručeného 10-litrového košíka na zber priamo v kuchyni.

Kompostovateľné vrecúška sa zo skúseností pri použití trhajú a ich obstarávanie po spotrebovaní štartovacieho balíka predstavuje pre domácnosť nechcený náklad. Na základe týchto zistení nebude v systéme zberu zahrnutá distribúcia zberných nádob do kuchýň a nebude povolené používanie akýchkoľvek a to ani kompostovateľných vrecúšok.

Informácie je možné nájsť na viacerých miestach

Pre komunikáciu s obyvateľmi je na webovom sídle spoločnosti KOSIT vytvorená samostatná stránka, kde je prehľadne slovne i graficky popísaný systém fungovania zberu pre obyvateľov rodinných domov aj bytov. Rovnako je ta možné nájsť prehľadný popis pravidiel zberu a cestu vyzbieraného odpadu na ďalšie zhodnotenie v bioplynovej stanici.

Na facebooku existuje od spustenia pilotného projektu skupina Triedim BIO v kuchyni. Táto skupina bude po celoplošnom zavedení zberu využívaná na zdieľanie informácií k téme zberu kuchynského BIO odpadu. Všetky otázky Košičanov, ktorí nie sú aktívnymi užívateľmi sociálnych sietí, je možné zasielať na adresu triedim.BIO@kosit.sk alebo konzultovať telefonicky na bezplatnej linke 0800 156 748.

Termíny zberu kuchynského BIO odpadu boli pre obyvateľov rodinných domov zapracované do zvozových kalendárov odpadov pre rok 2023. Tieto kalendáre sú každoročne bezplatne doručované do každej domácnosti v rodinnom dome a dostupné v elektronickej verzii i na webovom sídle spoločnosti KOSIT. V úvode roka 2023 bude zvozový kalendár, vrátane termínov zberu kuchynského BIO odpadu, vkladaný pri distribúcii do hnedého vedra spolu s informačným letákom.

Zdroj: DT

Foto (ilustr.): Mesto Košice

Odporúčame

TOP články