V Mestskom parku pribudol „žabníček“ pre chránené ropuchy zelené

V Mestskom parku pribudol „žabníček“ pre chránené ropuchy zelené

Správa mestskej zelene (SMsZ) vybudovala v košickom Mestskom parku jazierko, aby pomohla chráneným ropuchám zeleným. Jazierko má pomôcť zaistiť bezpečné miesto na rozmnožovanie chráneného druhu obojživelníka a podporiť lokálnu biodiverzitu. 

Projekt novej vodnej plochy „žabníček“ vznikal za širokej spolupráce so zástupcami Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) a Štátnej ochrany prírody (ŠOP).

Nová vodná plocha sa nachádza pri Plávajúcej fontáne. Návrh jazierka vznikol na projekčnom oddelení SMsZ na základe odporúčaní vedcov skúmajúcich obojživelníky z UPJŠ a odborných pracovníkov ŠOP SR. Ide o výsledok rozsiahlej spolupráce odborníkov a nášho podniku, ktorý je ukážkou spájania. Projekt bol založený na vedeckom výskume a odborných odporúčaniach, ktoré identifikovali potrebu zlepšenia prostredia pre ropuchy zelené v oblasti.

M. Popríková: Záleží nám na ochrane prírody a vízii zelenších a zdravších Košíc

„Príprava a doladenie detailov projektu zabralo päť mesiacov, následne sme náš zámer aj s odôvodnením predložili Krajskému pamiatkovému úradu v Košiciach, od ktorého sme získali súhlasné stanovisko k umiestneniu jazierka. Som rada, že nám pomocnú ruku s finančným pokrytím realizácie jazierka podala spoločnosť Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Aj vďaka nim dnes odovzdávame jazierko pre žaby, ktoré by sme nemohli vytvoriť bez príkladnej spolupráce a podpory ľudí, ktorým záleží na ochrane prírody a vízii zelenších a zdravších Košíc,“ zhrnula riaditeľka SMsZ Marta Popríková.

Jazierko bolo navrhnuté tak, aby poskytlo vhodné podmienky na rozmnožovanie ropúch a bezpečné úkryty pre žaby. Rastlinstvo v okolí jazierka má lákať hmyz, ktorý tvorí dôležitú súčasť potravy žiab.

„Každý prvok jazierka má svoje poslanie a funkciu. Keďže sme v mestskom prostredí, snažili sme sa spojiť funkčnosť s estetickosťou a jednotlivé prvky spolu prepojiť. V kope kamenia sa nám podarilo ukryť technológiu, ale zároveň štrbiny medzi kameňmi budú slúžiť ako úkryty pre žaby. Vodné rastlinstvo slúži ako prírodná filtrácia. Väčšina vodnej plochy je otvorená a bez rastlinstva, čo bolo odporúčaním vedcov z UPJŠ a ŠOP SR. Jazierko má svojimi parametrami simulovať plytké vodné plochy, ktoré vznikajú po jarnom vybrieždení riek a potokov alebo po výdatnejších zrážkach vo voľnej krajine, ktoré žaby s obľubou vyhľadávajú na kladenie vajíčok,“ vysvetlila projektantka jazierka Alžbeta Guliková zo SMsZ.

Vodná plocha bude aj pre ďalšie živočíchy

„Keďže už niekoľko rokov skúmame populácie ropúch zelených na území Košíc, boli sme prizvaní k spolupráci na vytvorenie nového jazierka, ktoré by malo niesť predovšetkým funkciu vhodnej reprodukčnej plochy pre tento chránený druh obojživelníka. Situovanie jazierka na lokalite sme zvolili spoločne so ŠOP SR na základe našich získaných dát rozmiestnenia jedincov v priestore, ktoré boli zbierané v priebehu niekoľkých rokov. Celkový dizajn jazierka a okolitého kamenia boli navrhnuté tak, aby vyhovovali ekologickým požiadavkám daného druhu. Veríme, že táto vodná plocha nebude slúžiť len ropuchám, ale aj ostatným živočíchom, ktoré obývajú túto zelenú plochu v urbánnej krajine,“ povedala odborná asistentka UPJŠ Monika Balogová.

„Naša spoločnosť Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia oslovila Správu Mestskej Zelene so zámerom zlepšiť životné prostredie v meste. Projekt vybudovania jazierka pre záchranu žiab sa nám veľmi zapáčil, nakoľko pri vzniku jazierka spolupracovalo viacero inštitúcií – Správa Mestskej Zelene, UPJŠ, TUKE a ŠOP a rovnako sme sa chceli zapojiť a prispieť k ochrane životného prostredia. Naša spoločnosť sa zaujíma o klimatickú zmenu a trvalú udržateľnosť a snažíme sa presadzovať aktivity k ochrane našej planéty. Rovnako sme mali možnosť zapojiť našich zamestnancov ako dobrovoľníkov, ktorí s nadšením vysádzali rastliny a skrášlili okolie jazierka.

„Sme presvedčení, že aj výstavbou tohto malého jazierka pre žaby zlepšíme životné prostredie v prospech občanov mesta,“ vyjadrila sa  špecialistka pre vnútropodnikovú komunikáciu, marketing a vzťahy s verejnosťou spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia Veronika Mesárošová.

Celkové náklady na vybudovanie dosiahli vyše 8 000 eur

Celkovo sa do projektu jazierka investovalo niečo vyše 8000 eur. Náklady na materiál a technológiu boli financované z finančného daru v sume 5000 eur poskytnutého spoločnosťou Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Práce trvali tri týždne a s výnimkou odborných činností boli vykonávané vlastnými kapacitami SMsZ.

Jazierko je zásobované vodou zo studne napájajúcej fontány v Mestskom parku. Dopúšťanie vody a spínanie kompresora na okysličovanie vody je vyriešené pomocou automatizovaného systému riadeného mikropočítačom. Ovládanie systémov jazierka pre žaby je integrované do užívateľského prostredia správy košických smart fontán a vodných prvkov vďaka občianskemu združeniu Make Košice Digital.

Zdroj: SMSZ

Foto: Miroslav Vacula

Odporúčame

TOP články