Oznámenie o zámere prenajať a previesť majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Oznámenie o zámere prenajať a previesť majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Košice, zastúpené primátorom mesta Jaroslavom Polačekom, oznamuje, v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zámer prenajať a previesť majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Zoznam majetku je uvedený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Košice www.kosice.sk.

Bližšie informácie môžete získať aj na oddelení právnom a majetkovom, referáte nakladania   s majetkom Magistrátu mesta Košice osobne, emailom : sprava.majetku@kosice.sk, na telef. č. 055/6419115.

Zdroj: mesto Košice

Foto (ilustr.): Miroslav Vacula

Odporúčame

TOP články