Neplatíte za odpad? Môžete prísť o vodičák

Neplatíte za odpad? Môžete prísť o vodičák

Mesto Košice, ako správca poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, eviduje od roku 2002 do súčasnosti nedoplatky v celkovej výške takmer 3,9 milióna eur. Minulý mesiac zaslalo dlžníkom 17 000 výziev na zaplatenie dlžnej sumy. Je v nich určená lehota na zaplatenie do 15 dní odo dňa doručenia výzvy.

Ak dlžník svoje záväzky v stanovenej lehote nezaplatí, môže očakávať daňové exekučné konanie podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok).

Hrozba exekúcie

Daňové exekučné konanie je núteným výkonom zo strany správcu dane. Je to prostriedok na vymáhanie daňových nedoplatkov a iných peňažných plnení uložených rozhodnutím. Právom správcu dane je vybrať si spôsob, akým vykoná daňovú exekúciu, pričom Daňový poriadok mu dáva možnosť použiť aj viacero spôsobov súčasne pri vymáhaní daňového nedoplatku u jedného daňového dlžníka.

Spôsob exekúcie určuje správca dane

Sú rôzne spôsoby výkonu daňovej exekúcie, medzi inými napr. zrážky zo mzdy a z iných príjmov, predaj nehnuteľností (aj v prípade majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov), ale aj zadržanie vodičského preukazu. Ak daňový dlžník svoj dlh uhradí, čím splní svoju povinnosť, vodičský preukaz mu bude vrátený.

Dôležitý je doklad o zaplatení

V prípade, že daňový dlžník obdrží výzvu na zaplatenie nedoplatku, ale má doklad o zaplatení svojho záväzku pred dátumom vydania výzvy, je potrebné ho predložiť správcovi poplatku, teda mestu, aby mohol úhradu dohľadať. Ide o prípady, kedy pri platbe nebol použitý správny variabilný ani špecifický symbol. Oznámenie spolu s dokladom o zaplatení je potrebné zaslať správcovi poplatku v lehote určenej na zaplatenie nedoplatku.

Plníte svoju povinnosť?

Mesto Košice očakáva tohto roku približne o 3,6 milióna eur nižšie príjmy z poplatku za odpad ako tvoria náklady na jeho likvidáciu. Vzhľadom na to, že náklady na zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu neustále stúpajú, ale v meste je stále veľa neplatičov, mesto Košice vyzýva občanov, aby si preverili splnenie svojej oznamovacej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a platenie miestneho poplatku. Zároveň upozorňuje občanov na povinnosť podať oznámenie k miestnemu poplatku pre fyzickú osobu, ktorá má v meste Košice trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt, alebo ktorá na území mesta Košice je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť (napr. byt, nebytový priestor, záhradu).

 Viac informácii nájdete na https://www.kosice.sk/obcan/miestny-poplatok-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady.

Tatiana Moleková, vedúca Referátu daní a poplatkov MMK

Foto: Freepik

Odporúčame

TOP články