Neodkladajte podanie priznania k dani z nehnuteľností na poslednú chvíľu

Neodkladajte podanie priznania k dani z nehnuteľností na poslednú chvíľu

V prvom mesiaci nového roku občania podávajú priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty, k dani za nevýherné hracie prístroje a žiadostí o zníženie či odpustenie dane. Definitívny termín je 31. január. Nenechávajte si to na posledný deň. Vyhnete sa zbytočným radom a nervozite.


Miestne dane, teda daň z nehnuteľností (daň z pozemkov, stavieb a bytov), daň za psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje, a miestne poplatky sú jedným z príjmov mestskej samosprávy. Aj keď hlavným zdrojom príjmov miest a obcí sú podielové dane, ktoré štát rozdeľuje podľa počtu obyvateľov, miestne dane a poplatky tvoria nie zanedbateľnú príjmovú časť samospráv v ich rozpočte na zabezpečenie všetkých služieb definovaných zákonom a na ich ďalší rozvoj.
Podrobnosti sú zakotvené vo Všeobecne záväznom nariadení (VZN) mesta Košice č. 132 o miestnych daniach.

Daňová povinnosť

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať správcovi dane, teda mestu Košice, do 31. januára zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť. Rozhodujúci je stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Do 31. 1. 2023 je daňovník povinný podať priznanie k dani za nehnuteľnosť, ktorú nadobudol v roku 2022 kúpou, darom, rozhodnutím súdu, dedením a pod., za psa, ktorého nadobudol a doteraz nepriznal, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje, ak doteraz neboli správcovi dane priznané.

Zníženie alebo oslobodenie od dane

Daňovník si môže uplatniť nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane podaním priznania k dani z nehnuteľností alebo v čiastkovom priznaní k dani z nehnuteľností na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane, najneskôr do 31. 1. 2023 , inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.
Na základe zákonnej úpravy s účinnosťou od 1. 1. 2021 sa u fyzických osôb starších ako 70 rokov automaticky poskytne zníženie dane zo stavieb na bývanie a dane z bytov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.
Mesto Košice však poskytuje aj zníženie dane z pozemkov, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby staršie ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich na osobnú potrebu. Tento nárok na zníženie dane z pozemkov si daňovník uplatní v priznaní k dani z nehnuteľnosti alebo v čiastkovom priznaní k dani z nehnuteľnosti na rok 2023 najneskôr do 31. 1. 2023 a určí, ktoré pozemky slúžia výhradne na jeho osobnú potrebu.
Ak si daňovník už v predchádzajúcom období uplatnil nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane, pričom medzitým nedošlo k zmene rozhodujúcich skutočností, nie je potrebné opätovne oznamovať uplatnenie nároku.


Splátky dane

Splátky dane sú splatné v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň.

Akúkoľvek daň je možné zaplatiť naraz v hotovosti v pokladni v Kancelárii prvého kontaktu na Magistráte mesta Košice, v kiosku na Magistráte mesta Košice , bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou. 

Zníženie dane z nehnuteľností

Mesto Košice poskytuje fyzickej osobe, ktorá dosiahla vek 70 rokov do 31. 12. 2022, zníženie dane o 50 % z bytu, alebo rodinného domu, ak tento byt alebo rodinný dom slúži na jej trvalé bývanie.
Správca dane poskytne zníženie automaticky.

Mesto Košice zníži daň z pozemkov o 30 % za pozemky vo vlastníctve fyzickej osoby v hmotnej núdzi alebo fyzických osôb starších ako 70 rokov, ak tieto slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.
Daňovník musí o zníženie požiadať podaním priznania k dani a je povinný preukázať hmotnú núdzu.

Daň zo stavieb na bývanie a bytov vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie, sa znižuje o 50 %. 
Daňovník uplatní nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane v priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné prístroje alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane alebo oslobodenie dane, najneskôr do 31. 1. 2023.

Zníženie dane za psa

Sadzba dane za psa v bytovom dome je 40 €, v rodinnom dome, alebo v inom uzavretom priestore je 10 €.
Mesto Košice poskytuje zníženie dane o 50 % za psa:
– chovaného ťažko zdravotne postihnutým občanom, ktorý je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,
– chovaného občanom starším ako 70 rokov,
– sterilizovaného,
– opusteného alebo prevzatého z útulku,
– so skúškami z výkonu minimálne 1. stupňa podľa národných alebo medzinárodných skúškových poriadkov.

Predpokladom zníženia je podanie priznania v termíne do 31. 1. 2023 s výnimkou ak daňová povinnosť vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia.

Adresa na doručenie priznania k miestnym daniam:

Mesto Košice
Referát daní a poplatkov
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice

Podrobnosti týkajúce sa dane z nehnuteľností ako aj ostatných daní, sadzby dane a tlačivá pre podanie daňového priznania nájdete na www.kosice.sk/obcan/miestne-dane

Zdroj: Referát daní a poplatkov Magistrátu mesta Košice

Ilustračné foto: MJ

Odporúčame

TOP články