Mesto spúšťa výzvu na pomoc Ukrajine

Mesto spúšťa výzvu na pomoc Ukrajine

Mesto Košice vyhlásilo 4. marca výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pomoc pre obyvateľov Ukrajiny utekajúcich pred vojnou na Ukrajine. Oprávnenými žiadateľmi sú mimovládne neziskové organizácie a iné právnické osoby (vrátane cirkevných právnických osôb), ktoré organizujú a zabezpečujú humanitárnu pomoc pre obyvateľov Ukrajiny utekajúcich pred vojnou.

Dotáciu možno použiť len na organizovanie a zabezpečenie pomoci pre Ukrajincov utekajúcich pred vojnou, a to výlučne na území mesta Košice. Formy pomoci: ubytovanie, materiálne a technické vybavenie ubytovacích priestorov, zdravotná starostlivosť, poradenstvo a pod.

Formulár, teda vzor žiadosti o poskytnutie dotácie nájdete zverejnený na stránke mesta v časti poskytovanie dotácií: https://www.kosice.sk/obcan/formulare-a-tlaciva#dotacie

Lehota na podávanie žiadostí je do 20. marca 2022. Celkový rozsah finančných prostriedkov určených na financovanie dotačnej schémy je 100 000 €.

Žiadosť môžete doručiť osobne do podateľne Magistrátu mesta Košice, poštou na adresu Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, elektronicky na adresu socialne@kosice.sk.
Keďže potreba pomoci a utečenecká kríza vyvolaná vojnovým konfliktom na Ukrajine je naliehavá, žiadosti o poskytnutie dotácie sa budú vyhodnocovať priebežne, spravidla raz za tri pracovné dni (t. j. nie až po uplynutí lehoty na podávanie žiadostí). Viac informácií o výzve nájdete zverejnené na stránke mesta: https://www.kosice.sk/transparentne-mesto/dotacie-a-granty.

(LS)

Foto: pexels.com

Odporúčame

TOP články