Košické stromy dostanú digitálne „zdravotné karty“

Košické stromy dostanú digitálne „zdravotné karty“

Správa mestskej zelene spravuje (SMsZ) na území Košíc takmer 50 000 oficiálne evidovaných stromov. Košice sú prvým mestom na Slovensku, ktoré buduje digitálny, interaktívny a dynamický dokument starostlivosti o dreviny.

Zjednodušene ide o digitálnu zdravotnú kartu dreviny, ktorá po skompletizovaní evidencie bude obsahovať podrobné informácie o každom jednom strome v meste. SMsZ sa rozhodla týmto spôsobom reagovať aj na klimatickú zmenu.

Vítaný pomocník

Dokument bude slúžiť ako podklad pri plánovaní zásahov a zároveň ako evidencia starostlivosti o strom, ke- ďže sa v ňom priebežne kompleti- zujú a aktualizujú podrobné údaje o lokalizácii prostredníctvom GPS súradníc, druhu, veku, rozmeroch a zdravotnom stave stromu, fo- tografie zo zásahov alebo iných ošetrení. Všetky tieto informácie sú dostupné online. Prostredníctvom mestského geografického infor- mačného systému bude dokument prístupný aj verejnosti.

Doteraz zmapovali približne 17 000 stromov. So systémom v zmapova- ných lokalitách už pracujú zamest- nanci podniku napríklad pri orezoch. Okrem pracovníkov v teréne zjed- nodušuje prácu aj projektantom a arboristom, ktorí dokážu na diaľku zistiť dôležité informácie o jednotli- vých stromoch, zmapovať ich stav a pozrieť si históriu zásahov.

Vražedné horúčavy

V roku 2022 SMsZ vysadila 503 stromov a 10 280 kríkov. Od roku 2018 pribudlo v meste takmer 2 400 stromov. Klimatická zmena, ktorá sa prejavuje v letných mesiacoch extrémnymi dlhotrvajúcimi horúčavami a nedostatkom zrážok, si vyžaduje zvýšenú starostlivosť o zdravotný stav drevín.

Počas minuloročného leta pracovali v nepretržitej prevádzke tri cisterny, ktoré rozviezli denne v priemere necelých 70 000 litrov vody na zálievku mladých stromov, vďaka čomu veľkú časť z nich zachránili pred uschnutím.

Jedným z opatrení pri mladých stromoch je osádzanie zavlažovacích vakov s objemom 70 litrov, ktoré pomáhajú rozložiť objem zálievkovej vody na dlhšie obdobie, a tým chránia strom pred stresom z nedostatku dostupnej pôdnej vlahy.

Moderné zavlažovanie

V roku 2022 zakúpila SMsZ novinku v podobe štyroch kusov zavlažovacích megavakov, každý o objeme 500 litrov, ktoré pomáhajú zabezpečiť dostatočné množstvo vody pre dospelé veľké stromy. Vďaka modernému spôsobu zavlažovania pomohli starším jedincom vyrovnať sa s obdobím rekordného sucha.

Megavaky uvoľňujú vodu postupne počas 12 hodín a pri jednom strome ich môže byť osadených a naplnených aj viac naraz. V ideálnom prípade, ak si to vyžaduje situácia a dovoľujú priestorové možnosti, sú osadené v okolí jedinca štyri kusy megavakov, čím dokážu dodať stromu až 6 000 litrov vody jednou zálievkou. Po vyprázdnení sa vaky zbalia a presunú k inému stromu. Proti odcudzeniu sú chránené GPS lokátorom a alarmom, ktorý sa ak- tivuje pri zaznamenaní snahy o ich neodborné premiestnenie.

Peter Sasák, Správa mestskej zelene v Košiciach

Foto: SMsZ

Adoptuj svoj strom

Aj vy chcete prispieť krozvoju zelene v Košiciach a podarovať mestu strom? Môžete tak urobiť vďaka iniciatíve s názvom Košická stromová adopcia (KESA), ktorá bola založená vrámci projektu Európske hlavné mesto kultúry 2013 pod záštitou mesta Košice. Aktivita umožňuje jednotlivcom, firmám a združeniam adoptovať strom v konkrétnej lokalite vybranej mestskej časti. Počas fungovania projektu KESA sa podarilo v Košiciach vysadiť 325 stromov. Cieľom stromovej adopcie je zapojiť občanov, podniky a združenia pôsobiace v Košiciach do zveľaďovania mestskej zelene, dať občanom možnosť aktívne sa podieľať na jej tvorbe a revitalizácii a v konečnom dôsledku zlepšiť kvalitu životného prostredia v Košiciach. Podrobné informácie nájdete na www.adoptujstrom.sk.

(PS)

Odporúčame

TOP články