Košice s Miškovcom zvládnu prírodné katastrofy lepšie vďaka eurofondom

Košice s Miškovcom zvládnu prírodné katastrofy lepšie vďaka eurofondom

Mesto Košice v spolupráci so svojimi partnermi – mestom Miškovec, tamojším Dobrovoľným hasičským združením a občianskym združením Mrak začalo v novembri minulého roka uskutočňovať projekt Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít (CODESIC).

Jeho cieľom je podpora rozvoja kapacít inštitúcií a dobrovoľníckych organizácií v oblasti krízového manažmentu, pripravenosť na ich riadenie a zabezpečenie ochrany a bezpečnosti obyvateľstva prostredníctvom cezhraničnej spolupráce. Projekt sa uskutočňuje v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a bude v oboch partnerských mestách trvať do júna 2023. Prostredníctvom neho chcú zúčastnené strany skvalitniť spoluprácu verejných inštitúcií a dobrovoľníckych organizácií pôsobiacich v oblasti bezpečnosti.

To sa docieli posilnením technického vybavenia a rozvojom integrovanej spolupráce v oblasti prevencie mimoriadnych udalostí, riadenia záchrany, zvládania katastrof a ochrany životného prostredia. Medzi aktivity projektu patrí komunikácia, budovanie kapacít, simulácie, prenos vedomostí a projektové riadenie.

Pri Košiciach sú dve veľké vodné nádrže 

Mestom Košice pretekajú dva významné vodné toky, na ktorých sú v oblasti nad mestom Košice vybudované dve dôležité vodné stavby – vodné dielo Ružín s objemom 45,3 milióna m³ vybudované na rieke Hornád a vodné dielo Bukovec s kapacitou 25 miliónov m³ postavených na vodnom toku Ida. V prípade technickej havárie ohrozuje vodné dielo niekoľko desiatok tisíc obyvateľov na území Slovenskej republiky a vzhľadom na územnú blízkosť ďalšie desaťtisíce obyvateľov Maďarska vrátane partnerského mesta Miškovec.

Mesto Košice pripraví vizualizácie možných simulácií prelomových vĺn v Ružíne a Bukovci, ktoré v prípade núdze budú slúžiť na ochranu života, zdravia a bohatstva obyvateľov žijúcich v povodí vodných tokov. Takisto vyvíja núdzový vyvolávací systém na podporu krízového riadenia v meste. Súbežne s tým každý partner obnoví alebo zmodernizuje svoje vybavenie potrebné na záchranné práce, aby sa zabezpečila najvyššia úroveň pripravenosti na núdzovú situáciu.

Podľa zástupcu riaditeľa magistrátu mesta Košice a vedúceho jeho oddelenia strategického rozvoja Richarda Dlhého je pri riešení krízových situácií, záchrane obyvateľov a majetku nevyhnutná vzájomná pomoc všetkých zložiek bez hraničných obmedzení.

Richard Dlhý: Krízové situácie môžeme spolu vyriešiť efektívnejšie

Účastníci aj občania mesta tak môžu prostredníctvom projektu CODESIC mať osoh zo zvýšenej úrovne verejnej bezpečnosti, ochrany a vyššej úrovne integrovanej intervencie v prípade krízy. Vďaka tomu sa prostredníctvom starostlivého plánovania a neustáleho spoločného monitorovania môžu vyhnúť nebezpečenstvám, ktoré na oboch stranách hranice kvôli prírodným živlom hrozia.

„Nielen záplavy na rieke Hornád, ktoré Košice a obce neďaleko Miškovca, žiaľ zažívajú aj na vlastnej koži, nám potvrdzujú dôležitosť spolupráce v oblasti krízového manažmentu. Z tohto pohľadu je dôležité, aby sme so záchrannými zložkami spoločne riešili krízové ​​a mimoriadne situácie a organizovali spoločné cvičenia. Vzhľadom na územnú blízkosť a riešenie rovnakých problémov je pridanou hodnotou pre riadenie a odstraňovanie rizík a krízových situácií spoločné cezhraničné riadenie, spoločné stratégie a vzájomná pripravenosť a pomoc,“ vysvetľuje.

Ako R. Dlhý zdôrazňuje, plánované činnosti projektu zabezpečia prostriedky a potrebné vybavenie na výkon záchranných prác. Jeho výstupy budú mať široký dosah a prínos aj pre ďalšie organizácie a podniky, zvýši sa aj informovanosť obyvateľstva.

„Integrovaný záchranný systém, spoločné včasné a odborné zásahy zabezpečia minimalizáciu škôd a ich dopadov na životné prostredie, infraštruktúru a bezpečnosť. Cieľom je zvýšiť pripravenosť spoločne predvídať a zvládať núdzové situácie a krízy. Realizáciou aktivít očakávame aj zvýšenie pripravenosti nášho mesta a všetkých príjemcov na kritické situácie,“ dopĺňa.

Celkové výdavky CODESIC-u, ktorý je z 85 percent spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, predstavujú 305 373,16 eur. Mesto Košice sa bude na čerpaní finančných prostriedkov podieľať vo výške 107 993,79 eur. Spolufinancovanie zo zdrojov EÚ dosiahne 91 794,72 eur, zo štátneho rozpočtu to bude 10 799,37 eur a zvyšok budú predstavovať vlastné finančné zdroje mesta.

ZAČIATOK REALIZÁCIE PROJEKTU: 01.11.2021
UKONČENIE REALIZÁCIE PROJEKTU: 30.06.2023

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

www.skhu.eu

Vladimír Fabián

Odporúčame

TOP články