Poplatky za odpad zostávajú nemenné, za obedy v školách si priplatíme

Poplatky za odpad zostávajú nemenné, za obedy v školách si priplatíme

Novelizáciou viacerých všeobecne záväzných nariadení (VZN), územné plány a personálne zmeny v štatutárnych a kontrolných orgánov v mestských podnikoch a spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta boli najdôležitejšími bodmi štvrtkového (15. 12.) rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach.

Predpoludním poslanci diskutovali aj o neutešenej finančnej situácii v DPMK, ktorý podľa svojho generálneho riaditeľa Vladimíra Padyšáka potrebuje do konca roka minimálne 1,9 milióna eur. Tie dopravnému podniku chýbajú kvôli výpadku tržieb súvisiacich s poklesom cestujúcich a nárastom ekonomicky oprávnených nákladov.

Uznesenie z novembrového zastupiteľstva o dofinancovaní DPMK však nebolo možné uskutočniť, keďže mestu kvôli zložitej finančnej situácii takisto chýbajú peniaze. Na preklenutie tohto obdobia obdržal DPMK naposledy koncom novembra z rozpočtu mesta dodatočných 2,243 milióna eur.

Zastupiteľstvo vo štvrtok napokon iba vzalo na vedomie informáciu o dofinancovaní DPMK v roku 2022. Zároveň prešiel návrh Vladimíra Saxu (Košický klub), aby primátor mesta zabezpečil v programovom rozpočte na budúci rok 2023 dofinancovanie preukázanej strany DPMK za tento rok. Podľa V. Padyšáka je v tejto chvíli ešte predčasné hovoriť o tom, aké úsporné opatrenia DPMK pripraví, keďže najprv k tomu potrebujú presnú analýzu. 

Primátor počas zastupiteľstva avizoval, že DPMK môže v roku 2023 počítať maximálne z 31 miliónmi eur namiesto 36 miliónov, ktoré požaduje jeho vedenie. „Pre DPMK je pripravených 26 miliónov eur na bežné výdavky, 4 milióny na úhradu straty vo verejnom záujme a milión eur na investície. Rozdiel je 5 miliónov eur. Vedenie DPMK dostane výzvu, aby nastavili pravidlá v MHD tak, aby vošli do tejto sumy a nevytvárali žiadne straty.“

Vládne balíčky a nové zákonné povinnosti vytiahnu z rozpočtu 34 miliónov eur 

Pred schvaľovaním VZN si zobral slovo primátor mesta Jaroslav Polaček (nezávislý). Počas prezentácie pred poslancami zdôraznil, že mesto nezvyšuje dane z nehnuteľností, ale museli navrhnúť úpravy poplatkov v sociálnej oblasti, školstve, za odpad a ďalšie, aby sa dal vôbec zostaviť rozpočet na budúci rok.

Skonštatoval, že najmä vďaka Matovičovmu rodinnému balíčku a ďalšími neočakávaným výdavkom súvisiacimi s novými legislatívnymi zmenami napr. v oblasti odpadového hospodárstva alebo povinnej valorizácie miezd v školstve a vo verejnej sfére určenej štátom, bude v rozpočte mesta na budúci rok chýbať 34 miliónov eur oproti stavu v tomto roku (bližšie informácie sú dostupné po kliknutí na tento link).

Pripomenul, že mesto musí rapídne škrtať investície. Ako príklad spomenul, že namiesto tohtoročných 10 miliónov eur do opráv chodníkov, ciest, schodísk je na budúci rok plánovaný už len na milión.

Vo všetkých oblastiach sa musí škrtať

„Škrtli sme aj investície do DPMK, rokujeme s odborármi o škrtaní benefitov pre zamestnancov mesta a Mestskej polície. Taktsme schopní ušetriť dva milióny eur. Budeme musieť aj prepúšťať, ak chceme zachrániť financie mesta. Žiaľ snaha o dosiahnutie kompromisu pri kompenzáciách výpadkov daňových príjmov pre samosprávy neboli zo strany premiéra a ministra financií akceptované.“

Škrty sú podľa primátorových slov na úrovni každej kapitoly rozpočtu, či sa to týka dopravy, zeleného mesta, sociálnych vecí, školstva alebo dotácií na kultúru či šport.

„Ale ak nechceme úplne zastaviť služby občanom, musíme, žiaľ, pristúpiť niekedy aj k nie populárnym opatreniam. Všade budú peniaze chýbať. Preto musíme schváliť zmeny VZN, ktoré sa týkajú poplatkov, nájsť dodatočné zdroje a diskutovať o tom, či si mesto vie zobrať úver. V NR SR alebo na strane vlády vstúpilo do procesu prípravy rozpočtu mesta na rok 2023 toľko nepredvídaných štátnych zmien, že ho teraz na rokovanie zastupiteľstva nepredkladáme. Až keď nájdeme dohodu, potom ho môžeme začiatkom budúceho roka schvaľovať. Dovtedy budeme musieť mesto hospodáriť v rozpočtovom provizóriu.“

Desaťpercentné navýšenie poplatkov za sociálne služby neprešlo

V úvode novelizácií balíka VZN sa hlasovalo najprv o úhradách za poskytované sociálne služby, ktorých výška mala vzrásť o 10 percent. Poslanci toto VZN odmietli, keď za návrh hlasovalo 21 z 37 prítomných členov zastupiteľstva. Na schválenie bola tak ako aj pri ďalších VZN potrebná trojpätinová väčšina.

Naopak v ďalšom hlasovaní prešlo 26 hlasmi VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktoré bude od 1. januára 2023 znamenať zvýšenie poplatkov pre žiakov košických základných a materských školách (MŠ). Hoci poslanci navrhovali zachovanie súčasného poplatku za pobyt dieťaťa v MŠ, resp. jeho zvýšenie o 10 eur mesačne, napokon prešiel pôvodný návrh uznesenia. 

Rodičia škôlkarov s výnimkou predškolákov zaplatia 20 eur navyše

Rodičia tak zaplatia príspevok za pobyt ich dieťaťa v škôlke 40 eur namiesto súčasných 20 eur. Rovnaké zvýšenie poplatku schválili v stredu aj poslanci mestskej časti Staré mesto pre rodičov detí v šiestich MŠ v ich zriaďovateľskej pôsobnosti. U predškolákov v každej MŠ v meste bude aj naďalej platiť, že ich príspevok vo výške 46 eur mesačne financuje štát.

Od nového roka sa zvýšia poplatky aj za školské kluby detí z 11 eur na 15 eur. Rodičia škôlkarov zaplatia svojim deťom za celodennú stravu pozostávajúcu z desiaty, obeda a olovrantu 2,30 eur namiesto terajších 1,45 eura denne.

Žiakom prvého stupňa základnej školy až do veku 11 rokov sa poplatok za obed zvýšil z 1,15 eura na sumu 1,90 eura a ich starším spolužiakom z 1,23 eura na 2,10 eura. Vzrástli aj ďalšie príspevky pre žiakov základných umeleckých, resp. jazykových škôl či Centier voľného času v meste.

Mestské zastupiteľstvo takisto zvýšilo aj miestnu daň za ubytovanie, ktorá je v súčasnosti 1,50 eura. Mesto pôvodne navrhovalo úpravu tejto sadzby na 2 eurá, Mestská rada odsúhlasila jej navýšenie na 3 eurá. Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu na svojom rokovaní 8. decembra navrhla jej sadzbu vo výške 2,50 eura.

Väčšina poslancov MZ sa pri dnešnom hlasovaní stotožnila s touto sumou. Schválená sadzba vo výške 2,50 eura by mala do mestského rozpočtu priniesť v roku 2023 dodatočných takmer 400 000 eur v prípade porovnateľného počtu hostí v košických ubytovacích zariadeniach ako sa predpokladá v tomto roku.   

Za zvýšenie poplatku za odpad zdvihlo ruku len 6 poslancov

Naopak, len 6 z 36 poslancov súhlasilo so zvýšením poplatkov za odvoz a likvidáciu odpadu (bližšie informácie k dôvodom tohto návrhu sú tu), ktoré malo predstavovať pre ľudí žijúcich na sídliskách o necelé 2 eurá mesačne na osobu navyše. Aj naďalej tak zostáva v platnosti poplatok 36,86 eura ročne. Za nevážený množstvový zber, ktorý sa uplatňuje najmä v rodinných domoch, sa raz týždenne pri 110-litrovej nádobe po neschválení tohto VZN sa bude aj naďalej platiť suma ročne 160,16 eura namiesto plánovaných 228,80 eura. Vedenie mesta počítalo, že zvýšením poplatkov sa zvýšia príjmy rozpočtu mesta o cca 6 miliónov eur. 

V zmysle zákona o odpadoch musí mesto pri ustanovení výšky poplatku vychádzať zo svojich skutočných nákladov, ktoré má na túto činnosť. Novela tohto VZN mala zabezpečiť, aby sa čo najviac minimalizoval rozdiel medzi príjmami a výdavkami mesta za odpad. Tomu od nového roka vzniknú dodatočné náklady vo výške 2,7 milióna eur, ktoré vynaloží na zabezpečenie triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Ide o novú povinnosť, ktorá mestu vyplýva zo zákona. 

Ešte pred hlasovaním uviedol hlavný kontrolór Pavol Gallo, že zodpovedný prístup by bol ten, keby mestské zastupiteľstvo pristúpilo k určitému nárastu poplatkov za odpad. Zároveň vyzval na komplexné reformu miestnych daní a poplatkov v meste. 

Poslanci naopak schválili aj zmenu Prevádzkového poriadku Verejného cintorína a Krematória, ktoré predložila Správa mestskej zelene ako správca oboch týchto pietnych miest. V rámci neho sa napr. zmenil poplatok za výkop hrobu na Verejnom cintoríne zo 110 na 120 eur. V Krematóriu sa zas cena za spopolnenie dospelej osoby zvýši z 90 na 135 eur. Nájomné za hrobové miesta na Verejnom cintoríne a Krematóriu zostanú na rovnakej úrovni, pričom nájomnú zmluvu bude možné uzavrieť v oboch prípadoch len na 10 rokov. 

Košice v Skratke má novú redakčnú radu

Zastupiteľstvo pristúpilo aj k zmenám redakčnej rady periodika „Košice v skratke“. Podľa štatútu má redakčná rada deväť členov. Štyroch navrhuje mestské zastupiteľstvo a piatich členov menuje primátor mesta Košice Jaroslav Polaček. 

Na základe jeho návrhu budú v redakčnej rade sedieť publicistka Eva Bombová, manažér oddelenia komunikácie a PR Creative Industry Košice Vladimír Fabian, zodpovedný redaktor mesačníka Košice v skratke Mikuláš Jesenský, literárna vedkyňa a členka redakčnej rady časopisu UPJŠ Universitas Šafarikiana Dominika Petáková a hovorca mesta Dušan Tokarčík. Z radov poslancov boli do redakčnej rady zvolení Robert Schwarcz, Matej Kundrát (obaja Košický klub), Igor Petrovčik (STAN) a Beáta Zemková, v prospech ktorej sa pred hlasovaním vzdal Michal Djordjevič (obaja nezaradení). 

Nového člena má aj Rada pre etiku mesta Košice. Na návrh viceprimátorky Lucie Gurbáľovej (KDH) nahradí Ladislava Rovinského, ktorý už nie je poslancom MZ, Jozef Andrejčák (STAN). Ďalšími členmi rady sú Marián Horenský (Košický klub), Lucia Gurbáľová, Iveta Adamčíková (Košický klub) a Lucia Iľaščíková (STAN). 

Tomáš Petraško skončil ako šéf K13 – Košické kultúrne centrá

Poslanci schvaľovali aj zmeny členov štatutárnych a kontrolných orgánov v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta a ďalších právnických osôb zriadených alebo založených mestom. Za  spoločný návrh napokon zdvihlo ruku 32 z 38 prítomných poslancov. V rámci tohto bodu rozhodli aj o odvolaní riaditeľa K13 – Košické kultúrne centrá Tomáša Petraška. Do menovania nového riaditeľa povedie túto inštitúciu Martin Dani.

Noví členovia štatutárnych a kontrolných orgánov: Dozorná rada BPMK – Ján Sekáč, Dozorná rada DPMK – Michal Krcho, Dozorná rada TEHO Igor Petrovčik (všetci Starostovia a nezávislí – STAN), Bernard Berberich (KDH), Predstavenstvo Mestské lesy Košice – Martin Matúš, Dozorná rada Mestské lesy – Dominik Karaffa (nezaradený), Miroslav Špak (STAN), Zuzana Slivenská (Košický klub), Dozorná rada Kositu – Lenka Kovačevičová (STAN), Dozorná rada KFA – Peter Múdry (Aliancia), Lenka Kovačevičová, Viliam Knap (STAN), Erik Weiss (Košický klub), Predstavenstvo KFA – Dominik Karaffa, Marián Horenský.

Dozorná rada NTC – Peter Berinšter (KDH), Štefan Lasky (nezaradený), Michal Krcho a Marek Fedoročko (Košický klub), Dozorná rada Košická aréna – Matej Kundrát, Správna rada Košická aréna – Roman Matoušek (obaja Košický klub), Správna rada Fondu zdravia mesta Košice – Martin Paulo, Viliam Knap, Marek Fedoročko, Dozorná rada Visit Košice – Jozef Karabin (STAN), Správna rada Perly gotickej cesty – Peter Berinšter (KDH), Správna rada a valné zhromaždenie združenia Cassoviainfo – Tomáš Vasok (nezaradený), Správna rada CIKE – Ľubica Blaškovičová (nezaradená), Dozorná rada CIKE – Anna Súkeníková (STAN). Mestské zastupiteľstvo zároveň odporučilo nomináciu Ladislava Lörinca (Košický klub) na post člena Predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. 

Schvaľovanie Územného plánu má nútenú prestávku 

Poslanci by sa mali zísť do konca roka ešte raz, keďže dnes sa muselo prerušiť rokovanie o zmenách a doplnkoch Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice. Dôvodom bolo chýbajúce stanovisko Okresného úradu (OÚ) v Košiciach, bez súhlasu ktorého nebolo možné o tom rokovať. Úradníci OÚ budú podľa ich prednostu a poslanca Martina Semana (Košický klub) schvaľovať celkovo 71 zmien v Územnom pláne v piatok 16. decembra.

Ak sa im to podarí odsúhlasiť, MZ by sa nielen k tomuto bodu mohlo zísť budúci štvrtok. Ako avizoval primátor mesta, ďalším bodom pripravovaného predvianočného rokovania by z dôvodu mimoriadnej situácie malo byť aj opätovné prerokovanie návrhu VZN stanovujúce úpravu poplatkov za komunálny odpad, ktoré dnes poslanci odmietli. 

Zdroj: DT

Foto: Miro Vacula

Odporúčame

TOP články