Mesto sprístupňuje vzácny dar

Mesto sprístupňuje vzácny dar

Vlani v októbri dostalo mesta vzácny dar – vilu sochára európskeho významu Jána Mathého s celou pozostalosťou. Poklad nevyčísliteľnej hodnoty – nehnuteľnosť s kompletným mobiliárom, knižnicou s 1500 publikáciami zameranými na výtvarné umenie, ateliér v ktorom je 400 sôch sochára, 17 vzácnych diel umiestnených vo verejnom priestore a takmer 3000 kresieb, darovala rodnému mestu výtvarníka jeho manželka Eva Mathéová.  

Podmienkou bolo zriadenie múzea so stálou expozíciou, ktorá by zachovávala odkaz umelca. Múzeum s názvom Vila – ateliér Mathé má od augusta svojho kurátora. Je ním historik umenia Východoslovenskej galérie Miroslav Kleban.

Eva Mathéová a kurátor zbierky Miroslav Kleban v ateliéri sochára. Foto: Mikuláš Jesenský

Ako vy oceňujete tento veľkorysý dar? Čím je výnimočný?

Hodnota tohto mimoriadne vzácneho daru mestu Košice má dve roviny. Prvá je samotná stavba, teda architektúra vily, ktorá je zapísaná v Registri modernej architektúry SAV a od roku 2019 vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku. Ak si k tomu prirátame obsah nehnuteľnosti, teda umelecké diela Jána Mathého, knižnicu a mobiliár, tak máme v meste naozaj plnohodnotné múzeum s vysoko kvalitnou umeleckou zbierkou, ktorá ostane navždy súčasťou kultúrneho dedičstva našej krajiny. Múzeum má obrovský potenciál stať sa významnou inštitúciou na kultúrnej mape mesta Košice, nielen v lokálnom, ale aj medzinárodnom význame.

V našich končinách nie je obvyklé, aby umelec daroval celú svoju pozostalosť samospráve. V Košiciach už máme Múzeum Vojtecha Löfflera, ktorý daroval celé svoje dielo a umeleckú zbierku Starému Mestu. Čím sa líši múzeum Jána Mathého od podobných inštitúcií?

Príkladov takýchto veľkorysých darov vskutku nie je veľa. Z najznámejších na Slovensku spomeňme príbeh Ľudovíta Fullu a jeho galérie, to je však trošku iný prípad. Adekvátnym príkladom môže byť aj dar českého sochára Františka Bíleka mestu Praha, ktorý odkázal dom aj s ateliérom mestu a dnes je v správe Galérie hlavného mesta Praha. V Košiciach už vyše 30 rokov funguje Múzeum Vojtecha Löfflera, ktoré disponuje vlastnou umeleckou zbierkou nielen dielami sochára Löfflera, ale aj umeleckými dielami iných výtvarníkov, ktorí pôsobili v Košiciach. Múzeum Vojtecha Löfflera sa zameriava podľa svojho štatútu najmä na prezentáciu súčasného umenia a dáva krátkodobé expozičné príležitosti umelcom mladej a strednej generácie. Naproti tomu sa Múzeum vila ateliér Mathé sústredí výhradne na umeleckú zbierku Jána Mathého, ktorá je prezentovaná formou stálej expozície.

Čo je poslaním novozriadeného múzea?

Poslaním Múzea vily ateliéru Mathé je propagovať a šíriť umelecký odkaz Jána Mathého najmä sprievodnými aktivitami, ktoré sú v budúcnosti plánované. Budú to najmä lektorské sprievody, prednášky, workshopy, prípadne umelecké rezidencie. Múzeum Mathé chce byť živým miestom pre umeleckú komunitu, nielen v regióne, ale aj v kontexte československej kultúrnej scény.

Darovaciu zmluvu podpísala Eva Mathéová a primátor Košíc Jaroslav Polaček 21. októbra 2022. Čo sa odvtedy v múzeu udialo?

Takmer bezprostredne po slávnostnom podpísaní darovacej zmluvy, sme spolu s pani Evou Mathéovou začali pracovať na znení zriaďovacej listiny. Zriaďovacia listina, ktorá definuje poslanie a povinnosti múzea, bola podpísaná v máji tohto roku. Súbežne pracujeme na registrácii a evidencii zariadenia, pričom metodickú úlohu a pomoc nám súčinne poskytuje Muzeologický kabinet Slovenského národného múzea. Zároveň sme rozbehli informačnú kampaň o založení v múzeá v rozhlasových a printových médiách, natáčali sa tri dokumentárne filmy. Pracujeme na napĺňaní obsahu webovej stránky a v dohľadnej dobe sa múzeum objaví aj na sociálnych sieťach. V posledných dňoch intenzívne spolupracujeme so Slovenskou národnou galériou, ktorá bude zabezpečovať evidenciu zbierkových predmetov v Centrálnej evidencii diel výtvarného umenia, prebieha teda podrobná katalogizácia jednotlivých diel a vo výsledku si záujemcovia budú môcť pozrieť diela Jána Mathého aj v on-line verzii na stránke webumenia.sk.

Vila, v ktorej je múzeum, bola v roku 2019 vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku. Foto: Miroslav Vacula

Pamätám si, ako pani Eva Mathéová roky húževnato hľadala najvhodnejší a najbezpečnejší spôsob, ako zachovať kultúrne dedičstvo a umelecký odkaz manžela pre budúce generácie. Neúnavne sa o to snaží napriek vysokému veku de facto od smrti Jána Mathého v roku 2012. Ako hodnotíte jej aktivitu a nakoniec aj dosiahnutie tohto cieľa?

Darovanie nehnuteľnosti aj so sochárskym dielom Jána Mathého bol naozaj niekoľkoročný proces. Uvažovalo sa aj o tom, že vilu s ateliérom by prevzala Slovenská národná galéria, ale keďže Košice sú „ďaleko“, nakoniec sa pani Mathéová rozhodla vilu s ateliérom darovať mestu Košice s podmienkou, že mesto sa postará o to, aby sa z darovaného majetku stalo múzeum. Pani Mathéová investovala všetok svoj čas a energiu na to, aby sme sa dopracovali k tomu, že Košice majú nové múzeum. Jej znalosť zákonov a legislatívy, ale aj široký kultúrny rozhľad a znalosť pomerov v meste boli veľkou pridanou hodnotou pri zakladaní múzea.

Eva Mathéová má doživotné právo užívať nehnuteľnosť. V akom režime bude múzeum fungovať?

Doživotné právo užívať nehnuteľnosť darkyňou vyplýva zo vzájomnej dohody s mestom a je to ukotvené v darovacej zmluve. Zatiaľ múzeum funguje v obmedzenom režime, to znamená, že sa sústredíme na dokončenie potrebných administratívnych úkonov, ako spomínaná registrácia múzea, či evidencia zbierky, ale pracujeme už aj na nastavení systému prevádzky múzea. Návštevy sú zatiaľ možné iba na základe individuálnej dohody.

Akým aktivitám sa bude múzeum venovať a komu budú predovšetkým určené?

Múzeum je určené širokej odbornej i laickej verejnosti, verím, že aj prostredníctvom komunikačných štruktúr mesta sa múzeum stane atraktívnym aj pre turistov, ktorí zavítajú do Košíc. Na základe zriaďovacej listiny sme si vytýčili spoluprácu s Fakultou umení Technickej univerzity, aby mali študenti architektúry, dizajnu a výtvarného umenia konkrétnu skúsenosť so sochárskou tvorbou Jána Mathého, ale i s problematikou povojnového sochárstva a architektúry nielen v našich končinách, ale aj v európskom kontexte. Vzhľadom na duchovný rozmer Mathého tvorby je taktiež naplánovaná spolupráca s Košickou arcidiecézou. Práve tieto začiatky sú určené na prípravu celoročného programu, ktorý budeme ponúkať verejnosti, so zameraním pre konkrétne skupiny.

Ján Mathé má 17 sôch vo verejnom priestore Košíc. Budú aj tie súčasťou aktivít múzea?

Všetkých 17 sôch Jána Mathého vo verejnom priestore Košíc budú súčasťou aktivít múzea. Zo zriaďovacej listiny vyplýva mestu povinnosť sa o tieto sochy starať a vytvoriť k jednotlivým realizáciám adekvátne popisy, ktoré budú informovať o základných údajoch a koncepcii vzniku konkrétnej sochy napríklad prostredníctvom QR kódov.

Jedným z reprezentatívnych diel J. Mathého je súsošie Odpočívajúca rodina na námestí, ktoré nesie meno autora. Foto: Miroslav Vacula

Prehliadku múzea už absolvovali prví návštevníci. Pridanou hodnotou je prítomnosť Evy Mathéovej, ktorá detailne pozná príbeh vily, každého diela manžela. Aké boli ich reakcie?

Individuálne návštevy v múzeu fungovali ešte pred jeho oficiálnym založením. A reakcie sú vskutku pozitívne. Pani Eva Mathéová je veľkou pridanou hodnotou, jej pamäte sú nesmierne cenné. Často spomína ako stavali vilu s architektom Michalom Baníkom v 80. rokoch minulého storočia a ozrejmuje jej výslednú architektonickú podobu. Spomína na svojho manžela a objasňuje vznik niektorých sôch. Jej vzácne vedomosti a informácie sú aj pre nás, kurátorov, mimoriadne cenné a nápomocné pri obsahovom napĺňaní koncepcie a poslania tohto nového múzea.

Kedy sa naplno rozvinú aktivity jedinečného múzea?

Ako som už spomínal, momentálne pracujeme v prípravnom režime, dolaďujeme potrebné administratívne náležitosti a snažíme sa v tejto fáze dostať múzeum do povedomia širšej verejnosti. Myslím si, že nie je potrebné zbytočne urýchľovať niektoré procesy súvisiace so „spojazdnením“ múzea, ale radšej si všetko dopredu podrobne a detailne naplánujeme. Nakoniec rešpektujem aj neúnavnú prácu, ktorú napriek vysokému veku odvádza pani Mathéová, a tá je naozaj detailistka, ktorá pracuje na 100 percentný výkon.

Pani Eva Mathéhová vás prizvala k spolupráci na príprave a realizácii celého projektu. Čo to pre vás znamená?

S pani Mathéovou som mal príležitosť občasne spolupracovať v rámci Východoslovenskej galérie, kde naďalej pôsobím. Vo februári 2022 ma na základe referencií od kolegov zo Slovenskej národnej galérie oslovila na spoluprácu v podobe vytvorenia podrobného súpisu sochárskeho diela Jána Mathého pre potreby darovacej zmluvy. Po ukončení súpisu sme už pracovali na formulácii darovacej zmluvy. Moja práca v Múzeu vila ateliér Mathé je teda logickým vyústením našich spoločných aktivít. Pre mňa je to veľká pocta a zadosťučinenie. Vážim si, že som mal tú česť stáť pri zrode nového múzea v Košiciach.

Zdroj: Mikuláš Jesenský

Titulná foto: Mikuláš Jesenský

Odporúčame

TOP články