Dane a poplatky: Nezabúdajme na svoju povinnosť

Dane a poplatky: Nezabúdajme na svoju povinnosť

Začiatkom jari doručovalo mesto Košice občanom prostredníctvom svojich zamestnancov, Slovenskej pošty a elektronicky cez portál www.slovensko.sk rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na zdaňovacie obdobie 2023.

Skontrolujte si elektronické schránky

Vedúca referátu daní a poplatkov magistrátu mesta Tatiana Moleková upozorňuje, že mnoho dokumentov doručovaných do elektronických schránok nebolo v určenej lehote vôbec prevzatých. Z tohto dôvodu žiada občanov, aby si skontrolovali svoje elektronické schránky a dostali sa tak k doručeným písomnostiam.

„Zároveň by sme chceli vyzvať občanov, ktorí rozhodnutia obdržali, ak v nich našli nejaké nezrovnalosti či už vo vyrubení dane za nehnuteľnosti, ktoré nemajú vo svojom vlastníctve, resp. nebola vyrubená daň za ich nehnuteľnosti, aby si podali priznanie k dani z nehnuteľností. To by sa vzťahovalo na nehnuteľnosti nadobudnuté v predchádzajúcom zdaňovacom období, resp. si môžu podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti, ak nehnuteľnosť predali, podarovali a podobne,“ uviedla.

Poplatok za odpad

Oznámenie zmien sa týkajú aj poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V rozhodnutí o vyrubení poplatku sú uvedené osoby, za ktoré je vyrubovaný poplatok. Ak sa medzitým počet osôb v domácnosti zmenil, aj v tomto prípade je potrebné, aby občania túto skutočnosť oznámili napr. vyplnením tlačiva „oznámenie o vzniku, zmene a zániku k poplatku za komunálne odpady“ elektronicky alebo priamo na magistráte. 

Ak niekomu vznikol nárok na poskytnutie zníženia poplatku za komunálny odpad na toto zdaňovacie obdobie 2023, môže aj v týchto dňoch (najneskôr však do 31. januára budúceho roka) podať spolu s príslušným dokladom žiadosť o zníženie resp. odpustenie poplatku. Ak bude žiadosť oprávnená, dôjde k  zníženiu alebo odpusteniu  poplatku na príslušné obdobie.

Zákonná povinnosť registrácie

Mesto takisto vyzýva každého, kto si doposiaľ nesplnil svoju zákonnú povinnosť zaregistrovať sa ako platiteľ poplatku za komunálne odpady, aby tak čo najskôr učinil.

„Ide o tisíce občanov, ktorí v meste Košice majú trvalý alebo prechodný pobyt, užívajú resp. majú právo užívať vlastnú, alebo cudziu nehnuteľnosť napr. na základe nájomnej zmluvy. Povinnosťou každého občana je nám takisto oznámiť, ak došlo k zmene priezviska alebo doručovacej adresy. Tieto zmeny majú vplyv na správne vyrubenie dane, či poplatku a tiež doručenie na správnu adresu,“ dopĺňa Moleková.

(MK)

Foto (ilustr.): MJ

Všetky tlačivá pre podanie priznania k dani z nehnuteľností, poplatku za komunálne odpady ako aj tlačivá pre oznámenie zmien sú zverejnené na webovej stránke mesta Košice: www.kosice.sk/obcan/formulare-a-tlaciva.

Splniť si oznamovaciu povinnosť je možné aj v Kancelárii prvého kontaktu magistrátu mesta na Triede SNP 48/A, alebo mailom na adrese: poplatky@kosice.sk.

Odporúčame

TOP články